med anledning av prop. 2021/22:165 Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

Motion 2021/22:4626 av Niklas Wykman m.fl. (M)

av Niklas Wykman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beloppsgränsen för krav på uppgifter om stödmottagare bör sättas till EU:s minimikrav i stället för 15000 euro och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens proposition föreslås nya krav för vilka uppgifter som ska lämnas av dem som får stöd i form av skattenedsättningar inom energibeskattningen. Propositionen är en följd av att EU-kommissionen har ändrat vissa krav för vilka uppgifter som ska lämnas.

Det är ett återkommande problem att den svenska regeringen vill överimplementera EU-direktiv, vilket ofta tenderar att leda till försämrad konkurrenskraft för svenska företag. Bland annat leder det ofta till en obefogad ökande regelbörda och ytterligare onödig administration. Om Sverige ständigt ska ställa högre obefogade regelkrav på svenska företag än övriga EU-länder medför det att det svenska näringslivet successivt får sämre villkor än sina konkurrenter i Europa.

Den aktuella propositionen är inget undantag. I propositionen föreslås att uppgifter om stödmottagare ska lämnas för de stöd som överstiger 15000 euro (per stödmottagare och kalenderår) för stöd till yrkesmässig jord- och skogsbruksverksamhet. Det är en lägre gräns än den som EU-reglerna föreskriver. EU-reglerna föreskriver endast ett gränsvärde om 60000 euro. Det saknas en fullgod argumentation i propositionen om varför den lågt föreslagna beloppsgränsen skulle vara motiverad. Moderaterna ser inget skäl till att gränsen ska vara lägre än EU:s minimikrav. Beloppsgränsen för krav om uppgifter om stödmottagare bör sättas till EU:s minimikrav i stället för de föreslagna 15000 euro.

Niklas Wykman (M)

Helena Bouveng (M)

Magnus Stuart (M)

Kjell Jansson (M)

Jasmin Farid (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-07 Granskad: 2022-04-08 Bordlagd: 2022-04-13 Hänvisad: 2022-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)