med anledning av prop. 2021/22:174 Ett moderniserat konsumentskydd

Motion 2021/22:4514 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag till undantag i distansavtalslagen avseende ångerrätten för reparationer som har fullgjorts.

Motivering

Vänsterpartiet ser överlag positivt på de förslag som regeringen lämnar i aktuell proposition. Vänsterpartiet ifrågasätter dock förslaget om att ångerrätt inte ska inte gälla för en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har begärt ett besök från näringsidkaren i syfte att denne ska utföra reparationsåtgärder och konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras. Det innebär att reparations­tjänsten kommer att vara undantagen från ångerrätten även om näringsidkaren inte har krävt att konsumenten avstår från ångerrätten och det behöver inte heller vara fråga om en brådskande reparationsåtgärd. Konsumenten ska dock ha samtyckt till att tjänsten börjar utföras. Undantaget omfattar enbart reparationsåtgärder.

Direktivregleringen i denna del är frivillig för medlemsstaterna att genomföra, varmed frågan uppkommer – precis som regeringen anger i propositionen – om det finns ett praktiskt behov av att ta bort kravet på avstående från ångerrätten i detta fall. Regeringen landar efter ett relativt enögt resonemang i att det ur näringsidkarperspektiv finns ett behov, medan Vänsterpartiet kommer till den motsatta slutsatsen. Vi anser i likhet med Konsumentverket och Sveriges Konsumenter att den nuvarande regleringen i distansavtalslagen är väl avvägd, detta särskilt med tanke på att det redan finns en möjlighet att undanta ångerrätten om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Att näringsidkare enligt nuvarande regler kan drabbas av kostnader om de missat att ge konsumenten föreskriven information beskrivs av regeringen som en omotiverat stor fördel för konsumenten i förhållande till näringsidkaren. Vi delar inte den uppfattningen utan hänvisar i stället till vägledningen till direktivet, vari det lyfts att det är en accepterad och rimlig konsekvens av näringsidkarens miss. En lagändring kan riskera att gynna oseriösa företag som lurar på privatpersoner reparationer som de inte behöver. 

Det föreslagna undantaget omfattar som sagt enbart reparationsåtgärder. Det innebär att frågan om vad som kan anses vara en reparationsåtgärd kommer att ha stor betydel­se. Regeringen anser att det ska överlämnas till rättstillämpningen att, i den mån gräns­dragningsproblem uppstår, avgöra och utveckla praxis. Vänsterpartiet ser i likhet med Konsumentverket att införandet av detta undantag riskerar att leda till gränsdragnings­problem gällande begreppet reparationsåtgärder. Om tjänstens art är oklar kan det bli svårt för konsumenten att veta vilka olika förutsättningar som medför att ångerrätten undantas, dvs. när det räcker med att konsumenten uttryckligen har begärt ett besök från näringsidkaren eller om konsumenten måste ha gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Mot bakgrund av detta bör riksdagen avslå regeringens förslag till undantag i distansavtalslagen avseende ångerrätten för reparationer som har fullgjorts. Detta bör riksdagen besluta.

 

 

Jon Thorbjörnson (V)

Tony Haddou (V)

Gudrun Nordborg (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Jessica Wetterling (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-05 Granskad: 2022-04-14 Bordlagd: 2022-04-19 Hänvisad: 2022-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)