med anledning av prop. 2021/22:177 Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Motion 2021/22:4580 av Linda Lindberg m.fl. (SD)

av Linda Lindberg m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga vård- och omsorgsgivare ska ha en skyldighet att ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten behöver ta ett mer övergripande ansvar för att säkerställa att en nationellt sammanhållen digital informationsmiljö utvecklas och förvaltas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna ställer sig i stort positiva till förslagen som lämnas i propositionen Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, som ger verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, i de fall som avser äldre eller personer med funktionsnedsättningar, möjlighet att få tillgång till varandras vård- och omsorgs­dokumentation då det faller inom ramen för systemet för sammanhållen journalföring.

Att underlätta informationsöverföring mellan vård- och omsorgsverksamheter är ett viktigt steg mot en bättre samordnad vård och omsorg, vilket är värdefullt både ur ett patient- eller brukarperspektiv och ur ett verksamhetsperspektiv.

Obligatoriskt att ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt att genomföra kvalitetsuppföljning

Regeringen föreslår att det ska vara frivilligt för vård- och omsorgsgivare att använda de utökade möjligheterna att elektroniskt dela dokumentation. Det är en uppfattning som vi inte delar. Vi anser att lagen ska vara obligatorisk. En obligatorisk användning av sammanhållen journalföring skulle dessutom minska patientsäkerhetsriskerna.

Regeringens frivillighet är dessutom dålig ur flera andra perspektiv.

Att låta saker ske på frivillig grund skulle mest troligt innebära att införandeperioden sannolikt blir mycket lång. Det skulle utöver det också riskera att leda till ojämlik vård då olika vårdgivare inte kan se all information om en patient beroende av om vård­givaren är ansluten till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Det är således vår uppfattning att samtliga, såväl privata som offentliga, vård- och omsorgsgivare som bedriver offentligt finansierad verksamhet ska ha en skyldighet att både ingå i sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och inhämta och lämna ut efterfrågad information för kvalitetsuppföljning.

Nationellt sammanhållen digital informationsmiljö

Styrningen av, och ansvaret för, utvecklingen på ehälsoområdet är spridd mellan flera sektorer och aktörer på statlig, regional och kommunal nivå. Att regioner och kommuner inte arbetar samordnat riskerar att leda till minskad transparens och jämlikhet för patienter samt till att informationsanvändningen inte blir optimal.

Vi behöver gå från en fragmenterad struktur som enbart täcker vissa delar av hälso- och sjukvården och omsorgen mot en mer sammanhållen struktur. Vi anser därför att staten behöver ta ett mer övergripande ansvar för att säkerställa att en nationellt sammanhållen digital informationsmiljö utvecklas och förvaltas.

Utred bestämmelserna om kvalitetsregistrets ändamål

Vidare håller vi med Inspektionen för vård och omsorg som framför att lagstiftaren, med beaktande av erfarenheterna från den pågående pandemin avseende covid-19, bör överväga att utvidga bestämmelserna om kvalitetsregisters ändamål för att möjliggöra att personuppgifterna får användas även för annan forskning t.ex. avseende folkhälsan.

 

 

Linda Lindberg (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Clara Aranda (SD)

Per Ramhorn (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-06 Granskad: 2022-04-14 Bordlagd: 2022-04-19 Hänvisad: 2022-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)