med anledning av prop. 2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Motion 2021/22:4244 av Karin Enström m.fl. (M, KD)

av Karin Enström m.fl. (M, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket.

Motivering

Vintern 2020 föreslog regeringen en ny lag om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket (prop. 2020/21:64). Den innebar att regeringen, statliga förvaltnings­myndigheter, regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera det samiska folk­et innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. Syftet med förslaget var att främja det samiska folkets inflytande över dess angelägenheter, något Moderaterna och Kristdemokraterna i grunden välkomnar och står bakom. Samtidigt såg vi flera utmaningar och svårigheter med förslaget, och vi menade därför att riks­dagen borde avslå det. Regeringen valde sedermera att dra tillbaka propositionen då det stod klart att den saknade stöd i riksdagen.

Regeringen har nu lämnat en ny proposition med förslag till konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket (prop. 2021/22:19). Den huvudsakliga skillnaden gent­emot den förra propositionen är att konsultationsordningen föreslås införas i två steg: Konsultationsskyldigheten ska först omfatta regeringen och statliga förvaltningsmyndig­heter, och efter två år ska den även gälla för regioner och kommuner. Ändringen moti­veras med att regioner och kommuner ska få tillräckligt med tid att förbereda sig för konsultationer samt få möjlighet att dra nytta av de rutiner och den praxis för konsulta­tion som kan väntas utarbetas av regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter samt Sametinget, samebyar och samiska organisationer.

Moderaterna och Kristdemokraterna ser ett värde i att regioner och kommuner ges extra tid till förberedelse. Samtidigt menar vi att de utmaningar och svårigheter som vi såg med det ursprungliga förslaget kvarstår i den aktuella propositionen. Dessa påverkas inte av att konsultationsordningen införs i två steg.

Kritiken mot det ursprungliga förslaget var omfattande. Flera remissinstanser på­pekade att konsekvenserna av den nya konsultationsordningen inte är tillräckligt utred­da, att konsekvensanalysen är bristfällig samt att förslaget riskerade att leda till ökad administration och ökade kostnader. Det pekas även på risker med förlängda handlägg­ningstider och tillståndsprocesser. Sametinget å andra sidan anser i stället att förslaget inte är tillräckligt långtgående när det gäller de internationella krav som ställs upp på urfolks rättigheter. I andra remissvar framhålls att innebörden av begreppet ärenden av ”särskild betydelse för samerna” måste preciseras. Även innebörden av att konsultatio­nen ska genomföras i god anda och fortsätta tills samtycke uppnåtts eller tills det förkla­ras att samtycke inte kan nås riskerar att leda till oklarheter. Andra remissinstanser tar upp farhågor om tillämpningsproblem och dubbla processer som kan uppstå då före­skrifter om samrådsskyldighet i andra lagar och förordningar ska gälla oberoende av den särskilda lagen.

Moderaterna och Kristdemokraterna är positiva till en konsultationsordning, men inte i den form som regeringen presenterat. Det finns fortfarande omfattande problem med förslaget. Vi menar också att regeringen i sin omarbetning av förslaget borde ha beaktat den konsultationsordning som lades fram i Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40), men ser inte att så har skett.

En ny konsultationsordning ska vara ändamålsenlig och skapa mervärde utan att försämra och försvåra i andra viktiga avseenden, inte minst vad gäller materiella om­ständigheter kopplade till äganderätt och markanvändning. Samernas rättigheter ska värnas, samtidigt som andra intressen måste respekteras och beaktas. Mot denna bak­grund anser Moderaterna och Kristdemokraterna att riksdagen bör avslå propositionen. Regeringen måste arbeta om förslaget, och i det arbetet bör det förslag på konsultations­ordning i förhållande till Sametinget som lades fram i Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40) beaktas.

 

 

Karin Enström (M)

 

Ida Drougge (M)

Erik Ottoson (M)

Lars Jilmstad (M)

Annicka Engblom (M)

Ulrika Karlsson (M)

Tuve Skånberg (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-27 Granskad: 2021-10-29 Bordlagd: 2021-11-04 Hänvisad: 2021-11-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)