med anledning av prop. 2021/22:197 Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

Motion 2021/22:4643 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som ger Kronofogdemyndigheten befogenhet att bevaka gäldenärers personnummer hos andra myndigheter och banker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Propositionen lämnar förslag om utökade möjligheter till distansutmätning och underlättande av Kronofogdemyndighetens tillgångsutredningar i mål om utmätning. Förbättrade möjligheter föreslås för att genomföra utmätning på distans när Polismyn­digheten påträffar egendom i sin verksamhet. Det föreslås även en skärpning av gäldenärens och tredje mans skyldighet att lämna upplysningar i mål om utmätning samt ett tydliggörande av ramarna för Kronofogdemyndighetens utredningar i syfte att ytterligare stärka såväl effektiviteten som rättssäkerheten i myndighetens verksamhet. Dessa förslag ligger i linje med Sverigedemokraternas politik om att utmätningssys­temet ska bli mer effektivt och möter även upp de tillkännagivanden som riksdagen lämnat till regeringen.

Det är dock vår mening att mer kan göras för att säkerställa att allt som kan utmätas verkligen utmäts. Även om det i dag sker viss samverkan mellan myndigheter är möjligheten för informationsutbyte såväl inom som mellan myndigheter begränsad, vilket kan leda till att tillgångar som borde utmätas i stället göms undan. Ett exempel på när detta skett är den kriminelle 29-årige man från Uppsala som trots skulder på närmare 300 000 kronor hos Kronofogden under 2020 fick in – och sedan plockade ut 727 000 kronor från sitt bankkonto utan att tillgångarna upptäcktes. Förfarandet möjlig­görs eftersom myndigheten enbart kan begära ut en ögonblicksbild av en gäldenärs tillgångar på ett bankkonto och inte får någon notis om eller när förändringar sker.

Kronofogdemyndigheten bör därför ges befogenhet att bevaka gäldenärers person­nummer hos andra myndigheter, exempelvis Skatteverket och hos banker, för att direkt upptäcka utmätningsbara intäkter.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Roger Hedlund (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-13 Granskad: 2022-04-14 Bordlagd: 2022-04-19 Hänvisad: 2022-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)