med anledning av prop. 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft

Motion 2021/22:4647 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2021/22:210 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft.

Motivering

I propositionen finns förslag som ensidigt ska gynna utbyggnad av vindkraft och regeringen anser att regleringen av kommunens ställningstagande till vindkraft behöver förtydligas. Förslagen innebär även att vindkraften, bland alla kraftslag, ges en unik särställning i miljöbalken. Kommunens rätt till inflytande över vindkraftsetableringar inom kommunen, ska enligt aktuellt förslag kvarstå men i begränsad form.

Vindkraften har under de senaste två decennierna byggts ut kraftigt i Sverige, vilket under merparten av tiden skett med subventioner från både skattebetalarna och elkonsumenterna. För att motivera vindkraftsutbyggnaden har man anfört koldioxid­utsläpp som ett av de bärande argumenten. Men trots denna utbyggnad har inte de fossila utsläppen från det svenska kraftsystemet minskat, då den svenska elproduktionen redan varit i princip fossilfri under lång tid. Uppförande av stora vindkraftverk för med sig betydande lokala konsekvenser såsom fördärvade natur- och kulturvärden, estetiska samt landskapsbildsmässiga värden.

Det kommunala självbestämmandet är angeläget att värna och det är de lokala politikerna – och i förlängningen kommunernas invånare som är bäst lämpade att fatta beslut i fråga om vindkraftsetableringar. Ur detta perspektiv kunde förslagen i propositionen förvisso ha varit värre än nu liggande förslag. Detta då regeringen kunde ha föreslagit ett helt slopat veto. I propositionen väljer man nu att gå fram med ett begränsat kommunalt veto och en särställning för vindkraften i lagstiftningen, men detta är illa nog. Att ge ett energislag en särställning på det sätt som föreslås är anmärknings­värt dålig politik. Förslaget är också ännu ett utslag av att vindkraftens förespråkare inte tycks lita på kraftslagets påstådda förträfflighet utan måste särbehandla det.

Vi vill till skillnad från liggande förslag se ett samlat grepp kring en likvärdig konkurrens mellan kraftslagen. Fortfarande råder exempelvis ett förbud mot att etablera kärnkraft i 287 av 290 kommuner. Vi kan inte bifalla förslag som gör det enklare att bygga vindkraft samtidigt som kärnkraften inte får byggas ut. Vidare är det kommunala självbestämmandet, i förlängningen kommunernas invånare, en central del av demokratin för oss. Därför ska det kommunala inflytandet och vetot inte försvagas på det sätt som föreslås i propositionen, utan tvärtom värnas.

 

 

Martin Kinnunen (SD)

Mats Nordberg (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Runar Filper (SD)

Yasmine Eriksson (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-19 Granskad: 2022-05-02 Bordlagd: 2022-05-03 Hänvisad: 2022-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)