med anledning av prop. 2021/22:225 Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Motion 2021/22:4682 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att undanta relevanta försvars- och säkerhetsmyndigheter från den föreslagna lagens tillämpningsområde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen en ny lag om den offentliga sektorns tillgänglig­görande av data. Den föreslagna lagen genomför Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Det s.k. öppna data-direktivets syfte är att främja användningen av öppna data och stimulera innovation inom produkter och tjänster genom vidareutnyttjande av infor­mation som tillgängliggörs av den offentliga sektorn.

Ett antal remissinstanser lyfter farhågor kring ökade risker vad avser myndigheter­nas informationssäkerhet med den nya lagens införande, särskilt sett till lagens tillämp­ningsområde och bredden av myndigheter som kommer att omfattas. Det finns vidare en påtaglig osäkerhet kring vad lagens införande kan innebära i form av ökad administra­tion och tröghet i arbetsprocesser och rutiner inom det offentliga.

Det är uppenbart att lagens införande kan skapa ökade risker för myndigheternas informationssäkerhet. I propositionen saknas dock uttömmande resonemang om dessa risker – särskilt vad avser kritiken från försvars- och säkerhetsmyndigheterna i deras remissvar.

Den föreslagna regleringen kan bidra till att skapa osäkerhet och obefogad admini­stration kring informationshanteringen för de myndigheter som ansvarar för Sveriges säkerhet. Problem kan även uppstå i form av att information som av en enskild myndig­het inte bedömts som säkerhetskänslig blir det då den kombineras med annan tillgänglig myndighetsinformation. Detta gäller särskilt information från försvars- och säkerhets­myndigheter.

Av artikel 4.2 i fördraget om Europeiska unionen framgår att medlemsstaters suve­räna rättigheter avseende nationell säkerhet ska respekteras och detta särskilt ska gälla statliga funktioner vars syfte är att hävda territoriell integritet och skydda den nationella säkerheten. Utifrån detta bör man beakta det som Försvarsmakten anför i myndighetens remissvar och se över förutsättningarna för att Försvarsmakten undantas från den före­slagna lagens tillämpningsområde. Det finns vidare skäl att se över om närstående myn­digheter till Försvarsmakten bör undantas på samma sätt.

Därför anser Moderaterna att regeringen bör se över förutsättningarna att undanta relevanta försvars- och säkerhetsmyndigheter från den föreslagna lagens tillämpnings­område.

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Boriana Åberg (M)

Sofia Westergren (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-04-22 Granskad: 2022-04-25 Bordlagd: 2022-04-26 Hänvisad: 2022-04-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)