med anledning av prop. 2021/22:233 Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

Motion 2021/22:4726 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte ska uppställas något väsentlighetskrav vid resning till tilltalads nackdel på grund av nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade hade bedömts vara äldre än rätten utgått från och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I brottmål särbehandlas unga lagöverträdare i bl.a. frågor som gäller straffmätning, påföljdsval och utvisning. För en tilltalad kan det därför finnas starka incitament att ge sken av att ha en lägre ålder än vad som faktiskt är fallet, särskilt i situationer då det saknas tillförlitlig dokumentation om de faktiska förhållandena. Det kan därför förekomma att nya och säkrare uppgifter om den tilltalades ålder framkommer i ett senare skede, i vissa fall till och med efter lagakraftvunnen dom. I sådana situationer måste det vara betydligt lättare att beakta de nya uppgifterna.

I propositionen föreslås att resning till nackdel för tilltalad ska kunna beviljas om det framkommer nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade hade bedömts vara äldre än rätten utgått från och detta i sin tur sannolikt skulle ha lett till att han eller hon hade dömts till en väsentligt svårare eller väsentligt mer ingripande påföljd, eller till en annan utgång i utvisningsfrågan. Vidare föreslås att resning till den tilltalades fördel ska kunna beviljas om det framkommer nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade bedömts vara yngre än rätten utgått från och detta i sin tur sannolikt skulle ha lett till att han eller hon hade dömts till en lindrigare eller mindre ingripande påföljd, eller till en annan utgång i utvisningsfrågan. Därutöver föreslås ett krav på skyndsam handläggning av resningsärenden med unga lagöverträdare och på underrättelse till vårdnadshavarna när ett resningsförfarande inleds mot någon som är under 18 år samt att förbudet för högre rätt att ändra en dom till den tilltalades nackdel när endast den tilltalade har överklagat inte ska gälla om det kommer fram nya uppgifter om hans eller hennes ålder som skulle kunna utgöra grund för resning.

Även om orubblighetsprincipen måste väga tungt när det gäller resning till nackdel för en tilltalad är det vår uppfattning att det föreslagna kravet på att de nya uppgifterna sannolikt skulle ha lett till att han eller hon hade dömts till en väsentligt svårare eller väsentligt mer ingripande påföljd är för högt ställt. Regeringen bör därför återkomma med ett förslag på hur detta krav kan sänkas genom att väsentlighetskravet tas bort, dvs. att resning till nackdel för den tilltalade ska kunna beviljas om det framkommer nya uppgifter som sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade hade bedömts vara äldre än rätten utgått från och detta i sin tur sannolikt skulle ha lett till att han eller hon hade dömts till en svårare eller mer ingripande påföljd, eller till en annan utgång i utvisnings­frågan.

 

 

Johan Forssell (M)

Louise Meijer (M)

Ellen Juntti (M)

Mikael Damsgaard (M)

Sten Bergheden (M)

Andreas Carlson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-04 Granskad: 2022-05-06 Bordlagd: 2022-05-10 Hänvisad: 2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)