med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

Motion 2021/22:4701 av Thomas Morell m.fl. (SD)

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nuvarande tidsgränsen på 36 timmar för klampning bör tas bort och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klampningen bör kvarstå till dess att grunden för klampningen har åtgärdats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Propositionen har sin grund i de förändringar som sker i samband med införandet av mobilitetspaketet. Det huvudsakliga förslaget innebär att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Vi ställer oss i huvudsak bakom propositionen, dock med en förändring. Regeln om maximal tid för klampning i samband med administrativa brister får alltför ofta effekten av att åkeriet väntar ut tidsgränsen för att polisen ska låsa upp klampen. När klampen är upplåst och polisen lämnar platsen försvinner, i alltför många fall, också ekipaget från platsen. Trots att åkeriet påförts en sanktionsavgift väljer sålunda föraren/åkeriet att lämna platsen utan att betala sanktionsavgiften. För den seriösa transportnäringen är det ett problem när aktörer som bryter mot regelverket avviker utan att göra rätt för sig. I flera andra europeiska länder kvarhålls fordonet till dess att brister är åtgärdade och eventuella böter eller sanktionsavgifter är betalda. För att säkerställa en sund konkurrens ser vi att det bör gälla likartade villkor för de utländska aktörer som väljer att bryta mot regelverket här i Sverige, dvs. att klampningen kvarstår till dess att grunden för klampningen har åtgärdats. Likhet inför lagen är en viktig princip som ska vara vägledande i arbetet med att skapa en sund transportnäring med sjysta villkor.

Thomas Morell (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Stefan Plath (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-02 Granskad: 2022-05-12 Bordlagd: 2022-05-13 Hänvisad: 2022-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)