med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

Motion 2021/22:4735 av Maria Stockhaus m.fl. (M)

av Maria Stockhaus m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ökade befogenheter att klampa fordon tills böterna är betalade eller felet på fordonet åtgärdats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

År 2012 tillsattes en parlamentarisk utredning med uppdrag att utreda behovet av att tillåta klampning av fordon. Utredningen leddes av riksdagsledamot Sten Bergheden (M) och dess förslag resulterade 2014 i proposition 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd. Propositionen innehöll förslag på att införa klampning undertecknat av den moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. Det var ett första viktigt steg för att komma till rätta med den alltmer problematiska situationen på svenska vägar som drabbar svensk yrkestrafik. I propositionen sattes en tidsgräns på 24 timmar för möjlig klampning. Möjligheten till klampning har visat sig vara ett viktigt verktyg för polis och tull, men den begränsande tidsfaktorn har gjort lagen onödigt tandlös.

Regeringen har under åtta år underlåtit att utvärdera och utveckla reformen. När infrastrukturminister Tomas Eneroth till slut väljer att gå vidare och skärpa kraven ägnar sig denne åt ren historierevisionism. På presskonferensen när propositionen presenterades påstod ministern att det var nuvarande regering som infört möjligheten till klampning. Infrastrukturministern påstod vidare att Moderaterna är ointresserade av att värna svenska åkares konkurrenskraft. Det är minst sagt anmärkningsvärt att en minister medvetet väljer att fara med ren osanning.

Att regeringen nu efter åtta år går vidare med en föreslagen skärpning är positivt. Regeringen väljer dock sin vana trogen att göra för lite och för sent. En stor studie vid Iowa State University i USA ledd av forskaren Henrik Sternberg visar att utländska lastbilar struntar i regler kopplat till hur länge de ska finnas i landet, vilotider och miljöhänsyn. Detta innebär minst 300 miljoner kronor i uteblivna skatteintäkter, att svenska åkerier får svårare att överleva, sämre miljö, större möjlighet för den organiserade brottsligheten att frakta varor samt större olycksrisk. För dessa olagliga verksamheter torde skillnaden mellan 24 timmar och 36 timmar vara försumbar. Föreslagen lagskärpning riskerar därmed att bli tandlös och symbolisk.

För att beivra brottslighet och förbättra trafiksäkerheten borde regeringen gjort det som Moderaterna krävt och tillsatt en utredning som ser över möjligheten att ge myndigheter ökade befogenheter att klampa fordon tills böter är betalda eller felet på fordonet åtgärdat. Det är först då som klampning har realistiska möjligheter att få tänkt effekt som en del i det viktiga arbetet för att beivra organiserad kriminalitet på våra svenska vägar.

 

 

Maria Stockhaus (M)

Sten Bergheden (M)

Åsa Coenraads (M)

Anders Hansson (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Richard Herrey (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-09 Granskad: 2022-05-12 Bordlagd: 2022-05-13 Hänvisad: 2022-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)