med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

Motion 2021/22:4739 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)

av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i större utsträckning samordna arbetet från olika myndigheter – med deras olika metoder – när det gäller kontroll av yrkestrafiken i syfte att komma till rätta med oseriösa aktörer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I proposition 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall föreslås att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Åtgärder – omhändertagande av vissa föremål eller fastlåsning av fordon (klampning) – får enligt lagen bl.a. vidtas i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgifter. Regeringen lyfter även fram vikten av en samlad organisation och nya åtgärder för en effektiv kontroll av yrkestrafiken, där medarbetare i Polismyndi­gheten och Transportstyrelsen samarbetar.

Centerpartiet anser att propositionen är ett steg i rätt riktning och att man har tillgodosett viktiga remissinstansers medskick, bl.a. att regeringen nu föreslår ny- och omtag för en tillsynsorganisation i syfte att förbättra tryggheten på vägarna. Center­partiet tycker dock att regeringen missar en viktig sak i sin proposition, och det är att denna tillsynsorganisation måste få möjlighet att arbeta effektivt med ett ökat antal kontroller, fler poliser som genomför tillsyn m.m.

För att åstadkomma denna ökade effektivitet så vill Centerpartiet se fler trafik­poliser, fler fälttjänstemän från Transportstyrelsen samt en bättre samordning mellan olika myndigheter för att motverka den brottslighet som sker inom transportsektorn. Brist på personal med kompetens att utföra kontroller är ett problem i dag. Förstärkt bemanning av tillsyn på väg av tunga transporter skulle kunna ske genom upphandling av kompetensen inom andra strukturer än statens, t.ex. via besiktningspersonal eller andra aktörer som har möjlighet att bredda sitt kompetensområde.

Ett annat sätt att öka effektiviteten är att använda möjligheten till automatisk registreringsskyltsavläsning utmed vägarna, gärna tillsammans med trafiksäkerhets­kamerorna. Det skulle då gå att per automatik avläsa registreringsnumren och söka i riskvärderingssystemet och därmed noggrannare välja ut fordon för kontroll från åkerier som polisen vill bevaka noggrannare.

Centerpartiet anser att den kompetens som finns utanför polisens eller Transport­styrelsens struktur bör kunna stärka upp bemanningen för tillsyn på vägarna i perioder av större belastning, kampanjer eller liknande. Det är slutligen naivt att tro att de kriminella utövarna slutar begå kriminella handlingar bara för att regeringen gör organisationsförändringar. Det krävs att man operativt är handlingskraftig också.

 

 

Anders Åkesson (C)

Mikael Larsson (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-11 Granskad: 2022-05-12 Bordlagd: 2022-05-13 Hänvisad: 2022-05-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)