med anledning av prop. 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

Motion 2021/22:4752 av Niklas Wykman m.fl. (M)

av Niklas Wykman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen att skatten på kemikalier i elektronik och avfalls­förbränningsskatten ska räknas om, utöver årligen med hänsyn till förändringen i konsumentprisindex, även med beaktande av utvecklingen av bruttonationalprodukten genom ett tillägg med 2 procentenheter till förändringen i konsumentprisindex.

Moderaterna menar att den kemikalieskatt som regeringen infört inte uppfyller kriterierna avseende miljönytta, kostnadseffektivitet och samstämmighet med styrmedel i andra delar av den gemensamma marknaden. Den fungerar enbart som en straffskatt på vitvaror och hemelektronik.

En utvärdering av skatten som Skatteverket och Kemikalieinspektionen genomfört har inte kunnat visa att skatten minskar förekomsten av klor, brom och fosfor i flam­skyddsmedel, som skatten syftar till att minska.

Skatten träffar även återanvänd elektronik, vilket helt motverkar alla incitament att förlänga livslängden på produkter som redan finns på marknaden. Varför dessa produk­ter ska beskattas dubbelt är oförståeligt. Moderaterna var emot kemikalieskattens införande. Vi motsätter oss därmed även en indexerad höjning.

Syftet med skatten på avfall som förbränns är att nå de nationella klimatmålen och en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Det är mål som Moderaterna står bakom. Flera utvärderingar av skatten visar dock att det är en ineffektiv skatt som inte styr mot de mål som motiverar den. Skatten underlättar varken materialåtervinningen eller omställningen till en cirkulär ekonomi. Den leder inte heller till minskade utsläpp av växthusgaser. Skatten borde aldrig ha införts.

Kraft- och fjärrvärmen har en viktig roll som ett planerbart kraftslag i energisyste­met. Sverige är i stort behov av mer planerbar kraft för att säkerställa ett robust elsystem med konkurrenskraftiga priser. Skatten på avfall har motsatt effekt. En femtedel av kraftvärme- och värmeverkan anger att de har reviderat sina investeringsplaner till följd av skatten, enligt en utvärdering från Skatteverket.

Moderaterna motsätter sig av de här anledningarna BNP-indexering av skatten på avfallsförbränning. Vi vill avskaffa skatten i sin helhet.

Med anledning av ovanstående anser Moderaterna att propositionen bör avslås.

 

 

Niklas Wykman (M)

Helena Bouveng (M)

Magnus Stuart (M)

Kjell Jansson (M)

Jasmin Farid (M)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-05-25 Bordlagd: 2022-05-30 Granskad: 2022-05-30 Hänvisad: 2022-05-31

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)