med anledning av prop. 2021/22:242 En förstärkt spelreglering

Motion 2021/22:4761 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD)

av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår lagförslaget om att licenshavare som enbart tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål ska undantas från bonusbegränsningarna.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen i fråga om vilka som i lagens mening ska anses vara allmännyttiga ändamål, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte tillåta undantag från förbudet mot att erbjuda spel på kredit och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Propositionen som regeringen lägger fram innehåller flera förslag som stärker konsu­mentskyddet på spelmarknaden, förslag som Sverigedemokraterna ser positivt på. Däremot motsätter vi oss regeringens lagförslag gällande undantag för bonusregleringen när det kommer till licenshavare som enbart tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål. Enligt nuvarande bestämmelser i spellagen görs gällande att bonuserbjudande enbart får erbjudas till förstagångsspelare. I lagförslaget föreslår regeringen att spel för allmännyttiga ändamål ska undantas från denna reglering, vilket möjliggör för fler bonuserbjudanden och en uppmuntran till mer lotteri- och bingospelande.

Regeringens förslag om ett undantag för spel för allmännyttiga ändamål vilar på antagandet att nämnda typ av spel innebär låg risk för konsumenten, och att det därför inte krävs ett särskilt starkt konsumentskydd för spelformen. Även om vi antar att det finns spelformer som är mer riskfyllda än det spel som sker för allmännyttiga ändamål, så är det många som nyttjar dessa spelformer i absoluta antal. Sverigedemokraterna tror på en mer konsekvent bonusreglering sett till konsumentskyddet och nuvarande kun­skapsläge. Med anledning av ovanstående vill Sverigedemokraterna avslå den del i lagförslaget som gäller undantag när det kommer till bonusbegränsningen.

Sverigedemokraterna motsätter sig att politiska partier, samt organisationer och bolag som ägs av politiska partier, i lagens mening ska anses vara allmännyttiga ändamål och ha möjlighet att bedriva lotteriverksamhet. Detta undantag har utnyttjats av Socialdemokraterna under flera år. Senast år 2020 omsatte det socialdemokratiskt ägda A-lotterierna 160 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna menar att undantaget för allmännyttiga ändamål är legitimt när det kommer till föreningsliv, men i dagsläget går en ansenlig del av lotteriintäkterna inte till det lokala civilsamhället utan snarare till att dryga ut Socialdemokraternas partikas­sa. Sverigedemokraterna vill förhindra att politiska partier och bolag ägda av politiska partier ska omfattas av undantaget för allmännyttiga organisationer i spellagen.

Sverigedemokraterna motsätter sig även undantaget från förbudet för licenshavare och spelombud att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spel som i dag finns i spel­lagen. Ett exempel med problemet med att bedriva spelverksamhet på kredit går att finna hos Kombispel, ett spelbolag ägt av Socialdemokraterna och SSU. Bolaget har utnyttjat sitt undantag från spellagen för att bedriva spelverksamhet på krediten verksamhet som enligt Dagens Nyheter den 4 september 2017 ska ha drivit många tusentals personer till Kronofogdemyndigheten för att de inte kunnat betala sina lotter till bolaget. Sverigedemokraterna vill därför att undantaget för spel på kredit i spellagen ska tas bort.

 

 

Jonas Andersson i Linghem (SD)

Bo Broman (SD)

Angelika Bengtsson (SD)

Cassandra Sundin (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-06-01 Granskad: 2022-06-16 Bordlagd: 2022-06-17 Hänvisad: 2022-06-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)