med anledning av prop. 2021/22:25 Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

Motion 2021/22:4254 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga reglerna för personaloptioner ytterligare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens proposition föreslås gränserna för att berättiga de fördelaktiga reglerna avseende personaloptioner höjas till högst 150 anställda och högst 280 miljoner kronor i nettoomsättning samt balansomslutning. Reglerna föreslås gälla från den 1 januari 2022. Villkoren utvidgas även till att innefatta styrelseledamöter och suppleanter som inte är anställda av företaget. Moderaterna ser ingen anledning till att Sverige ska ha mindre fördelaktiga regler än vad statsstödsreglerna tillåter. För att underlätta mindre, snabb­växande företags rekrytering av kompetent arbetskraft vill Moderaterna i enlighet med förslaget i partiets budgetmotion att fler företag ska kunna erbjuda sina anställda incita­mentsprogram och delägarskap. Reglerna för personaloptioner bör därför utvidgas i linje med de regler som gäller i Storbritannien, och som godkändes av EU-kommissionen innan Storbritannien lämnade EU. Det skulle innebära att gränsen höjs till 250 anställda och 350 miljoner kronor i nettoomsättning samt balansomslutning. Det bör också utredas om det är möjligt att göra systemet mer generellt.

Elisabeth Svantesson (M)

Edward Riedl (M)

Jan Ericson (M)

Magdalena Schröder (M)

Sofia Westergren (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-29 Granskad: 2021-11-03 Hänvisad: 2021-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)