med anledning av prop. 2021/22:2 Höständringsbudget för 2021

Motion 2021/22:4091 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell2 i motionen.

1.Internationellt bistånd

Sveriges kostnad för internationellt bistånd har ökat i hög utsträckning jämfört med de övriga utgiftsområdenas kostnadsutveckling. Volymen innebär att det är svårare att säkerställa att medlen nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Den föreslagna höjningen av biståndet sker för att bibehålla biståndsramen till följd av att antalet nya asylsökande blir lägre än vad som tidigare antagits. Det medför att de kostnader för asylsökande som kan klassificeras som bistånd blir lägre än beräknat. Då Sverige­demokraterna har föreslagit en lägre biståndsram innebär detta att regeringens förslag om ökat anslag inom utgiftsområde 7 bör avslås.

Då Sverigedemokraterna förordar en lägre biståndsram motsätter vi oss även förändringen av beställningsbemyndigandet under 1:1 Biståndsverksamhet.

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Regeringen föreslår att anslaget ökas då de sammantagna ansökningarna om utbetalning av investeringsstöd för färdigställda projekt under 2021 bedöms bli mer omfattande än tidigare beräknat. Då Sverigedemokraterna motsätter sig investeringsstödet, på grund av att det snedvrider bostadsmarknaden och dess omfattning samt saknar motsvarande effekt på antalet byggda bostäder, anser vi även att regeringens förslag om ökat anslag för 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande bör avslås.

Tabell 2 Sverigedemokraternas förslag till anslag för 2021, avvikelse mot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Beslutad ram/anvisat anslag

Förändring av ram/anslag

Ny ram/ny anslagsnivå

Avvikelse mot regeringen (SD)

7

Internationellt bistånd

46828 602

432 585

47261 187

432 585

1:1

Biståndsverksamhet

44962 948

432 585

45395 533

432 585

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik

5591 679

0

5591 6789

650 000

1:8

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder
för studerande

3150 000

650 000

3800 000

650 000

Summa anslagsförändring
på ändringsbudget

27494019

1082 585

Oscar Sjöstedt (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-07 Bordlagd: 2021-10-12 Hänvisad: 2021-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)