med anledning av prop. 2021/22:34 Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar

Motion 2021/22:4241 av Mats Persson m.fl. (L)

av Mats Persson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2021/22:34 i samtliga delar.

Motivering

Regeringen föreslår i proposition 2021/22:34 införandet av en skattelättnad för förmån av att använda cykel som tillhandahålls av arbetsgivaren för privat bruk. I propositionen föreslås även att ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar ska tas upp till be­skattning bara till den del som de sammanlagda ersättningarna överstiger 20 000 kronor.

Liberalerna värnar om ett skattesystem byggt på principerna neutralitet, enhetlighet och överskådlighet. För att klara välfärden, jobben och integrationen krävs ett robust skattesystem som bygger på breda skattebaser. En naturlig följd av denna utgångspunkt är att undantag och speciallösningar i skattesystemet som bidrar till att öka komplexite­ten i regelverket bör införas med försiktighet. Ändringar i skattesystemet, även sådana som innebär skattelättnader för den enskilde, bör göras på goda grunder.

Liberalerna har i princip inget emot att arbetsgivare ges incitament att erbjuda sina anställda cyklar. Likväl utgör det presenterade förslaget ett avsteg från den skatterätts­liga huvudregeln om att inkomst av arbete ska beskattas lika oavsett om ersättningen utgår i form av lön eller förmån (11 kap. 1 § inkomstskattelagen [1999:1229]). Ett sådant avsteg bör tydligt svara mot ett behov, och det bör lika tydligt framgå på vilket sätt den föreslagna ändringen kommer att bidra till att uppfylla detta behov. Bristerna på denna punkt är i propositionen tydliga.

Det huvudsakliga syftet med förslaget sägs vara att bidra till ökad cykelpendling” (s. 22). I konsekvensanalysen lyser emellertid en djupare analys av i vilken mån syftet faktiskt kommer att uppfyllas med sin frånvaro. Någon avgränsning för cyklar som särskilt ska användas till cykelpendling föreslås inte heller, något som ytterligare under­stryker bristerna i analysen. Inte heller besvaras frågan om hur invånare som inte bor i kommuner där cykelpendling är ett praktiskt genomförbart alternativ ska få del av skatte­lättnaden. Denna brist i analysen är minst sagt iögonfallande för en regering som säger sig verka för att hela landet ska växa. Därtill bör läggas brister i konsekvensanalysen avseende företagens administrativa kostnader till följd av förslaget. Det finns, som på­pekas i remissbehandlingen, anledning att anta att kostnaderna för administration kan ha en stor inverkan på i vilken utsträckning förmånen erbjuds. En grundligare genomlys­ning av dessa aspekter saknas i den föreliggande propositionen.

Vad beträffar förslaget som läggs fram i samma proposition om skattefrihet upp till 20 000 kronor för ersättningar vid uthyrning av personliga tillgångar hänvisar Liberaler­na till vad som ovan anförs om vikten av att undantag och speciallösningar i skattesyste­met som bidrar till att öka komplexiteten i regelverket införs med försiktighet. Liberaler­na finner, i likhet med en rad remissinstanser, att det skattefria beloppet 20 000 kronor framstår som godtyckligt valt. Sänkta kapitalskatter för vanliga låg- och medelinkomst­tagare är en prioriterad liberal fråga. På detta område finns det emellertid mer skadliga skatter att åtgärda. I den budgetmotion som Liberalerna har presenterat för riksdagen redovisar vi en rad skattesänkningar som på allvar stärker vanliga människors möjlighe­ter till sparande, däribland en kraftigt sänkt skatt på sparande investeringssparkonto.

Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår Liberalerna att proposition 2021/22:34 avslås i samtliga delar.

 

 

Mats Persson (L)

 

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Allan Widman (L)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-27 Granskad: 2021-11-01 Hänvisad: 2021-11-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)