med anledning av prop. 2021/22:50 Krav på rapportering av betalningstider

Motion 2021/22:4300 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen efter införandet av krav på rapportering av betaltider bör följa upp och utvärdera utfallet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Syftet med förslagen i propositionen är att bryta utvecklingen mot allt längre betalnings­tider i näringslivet och skapa så goda förutsättningar som möjligt för mindre svenska företag att utvecklas och växa. Problemet är extra tydligt för mindre företag som är i behov av likviditet för att växa samtidigt som de inte har samma möjlighet som större företag att ordna extern finansiering. Vi delar oron för att betalningstiderna inte sjunkit tillbaka utan ökat trots att frågan aktualiserats under en icke obetydlig tid och välkom­nar därför att regeringen nu lägger fram förslag som ligger i linje med det riksdagen tidigare efterlyst.

Principen om avtalsfrihet för svenska företag är en viktig utgångspunkt för oss och något som anfördes av ringslivsaktörer emot införande av förslag i Justitiedeparte­mentets promemoria från 2013, Tvingande regler om betalningstider i näringslivet. I ljuset av detta är det förslag som nu ligger på riksdagens bord, ett rapporteringskrav på betaltider för företag med fler än 250 anställda, betydligt mer proportionerligt och rimligt än en tvingande lagstiftning.

När kravet finns på plats kommer uppgifter som samlas in av Bolagsverket göra det möjligt att följa utvecklingen av betalningstiderna. Detta genom att de rapporterade uppgifterna publiceras och kommer att vara sökbara i ett register. Dessutom skapas ett incitament för företag med längst betalningstider och som betalar sent att ändra sitt beteende. Utöver detta med sökbart register menar vi att det är angeläget att man kontinuerligt följer upp huruvida lagen får effekt och att det utvärderas. Det kan ske årligen genom att regeringen redovisar utvecklingen av betalningstiderna i budget­propositionen inom ramen för resultatredovisningen för utgiftsområde 24 Näringsliv.

 

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

 

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

Alexander Christiansson (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-11-18 Bordlagd: 2021-11-22 Granskad: 2021-11-22 Hänvisad: 2021-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)