med anledning av prop. 2021/22:71 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Motion 2021/22:4381 av Per Åsling m.fl. (C)

av Per Åsling m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga den tidsperiod för vilken lättnaden tillämpas och träder i kraft i enlighet med vad som anförs i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många svenska företag har drabbats hårt av coronapandemins effekter och Centerpartiet har sedan pandemin slog till varit en konstruktiv kraft för att få verkningsfulla stöd för företagen på plats. Det handlar bl.a. om korttidspermitteringar, omsättningsstöd till enskilda firmor, omställningsstöd till drabbade företag och anstånd med skatte­inbetalningar. Krisen är inte över och mer måste fortsatt göras. Centerpartiet jobbar hårt för att utvärdera situationen och se till att rätt åtgärder införs – för att minska smitt­spridningen, ge vård åt de som behöver och hålla svenska företag och svensk ekonomi på fötter.

Många av de åtgärder som vidtagits under de senaste åren har varit föremål för prövning av EU, och Centerpartiets utgångspunkt har under hela pandemin varit att Sverige ska nyttja de möjligheter som finns enligt regelverken. Kan vi så ska Sverige också redan när ett stöd införs se till att tidsperioden för vilken det gäller är generös. Den generella utgångspunkten bör vara att Sverige inte ska överimplementera regelverk från EU.

Företag som drabbas av pandemin och restriktionerna ska inte behöva mötas av ett stöd bara för att sedan kunna konstatera att det skapar mer osäkerhet. Företag måste kunna planera sin verksamhet och därför är tidsperioderna under vilka stöd gäller helt avgörande. Regeringen konstaterar i den aktuella propositionen att det inte finns laglig grund för att förlänga stöd bortom den 31 december 2022. Den erfarenhet vi har hittills i hanteringen av pandemin och dess effekter är att förlängningar av stöd kontinuerligt har varit nödvändiga. Det är därför rimligt att anta att stöd även kan komma att behövas bortom 2022 och regeringen bör i fortsatta dialoger med EU-kommissionen verka för möjlighet till förlängning bortom nämnda datum.

Centerpartiet ser med oro en risk för att pandemin kommer att lämna efter sig skillnader i konkurrenskraft mellan länder. Olika nationella stöd har de facto gett olika förutsättningar för företag i olika medlemsstater. Av denna anledning finns det goda skäl att anamma den generösare tillämpningen med rätt till stöd från den 1 januari 2020 som medges av EU. Av samma skäl, samt för att inte företag som har ekonomiska svårigheter ska behöva vänta på återbetalning i upp till ett år, så är det även rimligt att ikraftträdandet för den förlängda perioden tidigareläggs till den 1 januari 2022. När vi ser till själva syftet med det aktuella stödet så är det att inte hämma annars livskraftiga företag som tillfälligt hamnat i svårigheter föranledda av pandemin, varför en begränsad svensk tillämpning av EU-rätten inte kan anses motiverad. Den 1 mars 2020 var då ett logiskt datum, inte minst för att snabbt få ett stöd på plats, men det finns anledning att se över ett tidigareläggande gällande det i propositionen aktuella stödet. Redan den 1 februari 2020 beslutade regeringen om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar skulle tillämpas på infektion med coronavirus och Folkhälsomyndigheten uppgav under februari månad att det kom många frågor från allmänheten om viruset. Den återkommande situationen med försenade utbetalningar av stöd som varit ett faktum de senaste åren talar på ett generellt plan för en mer generös tillämpning av tidsperioder.

Per Åsling (C)

Helena Vilhelmsson (C)

Aphram Melki (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-01-26 Granskad: 2022-01-31 Bordlagd: 2022-02-01 Hänvisad: 2022-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)