med anledning av prop. 2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

Motion 2021/22:4365 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att tidigare insatser utvärderas för att dra lärdomar och undvika tidigare misstag som gjorts av regering och myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna har inga invändningar gällande regeringens förslag om att Skatteverket ska handlägga ärenden om stöd vid korttidsarbete som lämnas vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter hos en enskild arbetsgivare.

Däremot har regeringen varit saktfärdig i att reagera signaler om att handlägg­ningen inte fungerat. Kritik som inte togs på allvar från regeringens sida drabbade därför många företag onödigt hårt.

Moderaterna har därför drivit regeringen framför sig i frågan om att underlätta för företagare och korttidsstöden. I näringsutskottets betänkande 2020/21:NU30 riktade riksdagen tre tillkännagivanden till regeringen om att den bör säkerställa att handlägg­ningstiderna för stöd vid korttidsarbete förkortas ytterligare. Både resursförstärkningar och lagändringar, inklusive en tidsgaranti, bör övervägas. Regeringen skulle skyndsamt se över möjligheten att införa särskilda straffbestämmelser för stöd vid korttidsarbete. Regeringen skulle även skyndsamt utreda hur proportionaliteten vid avstämningar och återkrav av preliminärt stöd kan ökas.

Det är viktigt att regeringen nu lär sig av tidigare misstag. Därför vill Moderaterna att regeringen ska säkerställa att tidigare insatser gällande krishantering och handlägg­ning utvärderas så att lärdomar kan dras i kommande krishantering och för att undvika tidigare misstag hos regering och myndigheter.

 

 

Lars Hjälmered (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-01-14 Bordlagd: 2022-01-18 Granskad: 2022-01-18 Hänvisad: 2022-01-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)