Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

med anledning av prop. 2021/22:78 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

Motion 2021/22:4378 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att godkännandeprövning ska ske proaktivt för dem som har en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande på verksamheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utdrag ur belastningsregistret ska inlämnas och arkiveras och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utdrag ur belastningsregister utöver huvudmän även ska gälla individer som är 15 år och äldre och som stadigvarande befinner sig där den pedagogiska verksamheten bedrivs, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg ska vara certifierade i svenska samt att verksamheten ska bedrivas på svenska, undantaget nationella minoritetsspråk, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att befintliga verksamheter som i dag bedriver pedagogisk omsorg bör få sin behörighet indragen i de fall tillräckliga kunskaper i svenska inte uppnås, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta nationella riktlinjer för pedagogisk omsorg och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvaret för kontrollen av pedagogisk omsorg ska övertas av Skolinspektionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förslagen i propositionen är välkomna och det är glädjande att se att regeringen inte verkar anamma förslaget om ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg eller de tidigare diskussionerna om en obligatorisk förskola, vilket kraftigt skulle slå mot den pedagogiska omsorgen. Sverigedemokraterna värnar valfriheten och har sedan länge drivit frågan om att den pedagogiska omsorgen ska stärkas och utvecklas. Vi välkomnar således flera av de förslag som propositionen presenterar, men ser också att de kan utvecklas vidare och bli ännu bättre.

 1. Pedagogisk verksamhet drivs till 91 procent i det egna hemmet (Skolverket 2019) och de flesta har ett enmansföretag. Det är således sannolikt dagbarnvårdaren själv som antingen utgör huvudman eller ingår i kretsen som har direkt inflytande över verksamheten. Att utföra godkännandeprövning retroaktivt, dvs. senast en månad efter förändringen som propositionen nu föreslår, ser vi uppenbara risker med. Barns bästa ska enligt skollagen vara utgångspunkt även inom pedagogisk omsorg, och fel individ kan göra stor skada under en månad. En godkännandeprövning ska därför ske proaktivt för dem som har en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande på verksamheten.
 2. Likt Lagrådet anser Sverigedemokraterna att avsaknaden av dokumentation är problematisk. Den personliga integriteten för den enskilde får i enlighet med barnkonventionen anses vara underställd ett barns bästa. Sverigedemokraterna anser vidare i likhet med Skolverket att begäran om inlämnat registerutdrag är en viktig del av säkerhetsarbetet och att barnperspektivet väger tyngst i denna fråga. Det är av stor vikt att det finns en väldokumenterad historik för uppföljning om någon oegentlighet uppstår. Den mänskliga faktorn öppnar för fusk och personliga bedömningar i en fråga som kan vara av avgörande betydelse för enskilda barns väl och ve. Av denna anledning anser Sverigedemokraterna att ett utdrag ur belastnings­registret även ska lämnas in och arkiveras, inte enbart noteras som en anteckning.
 3. Det är inte endast personer som är folkbokförda på adressen där den pedagogiska omsorgen bedrivs som kan utgöra en risk för barns trygghet och säkerhet. Sverige­demokraterna finner det rimligt att utdrag ur belastningsregistret även ska gälla den som är 15 år eller äldre och som stadigvarande befinner sig på adressen för den pedagogiska verksamheten. Detta uppmärksammas även i remissvaret från Malmö kommun.
 4. Alla barn ska ges möjlighet att bli en del av det svenska samhället. Den pedagogiska verksamheten ska därför bedrivas på svenska språket, undantaget de nationella minoritetsspråken. Den pedagogiska verksamheten ska utöver språket ge barnen del av svensk kultur och svenska värderingar där jämställdhet är centralt. För att bli godkänd som huvudman och ha behörighet att bedriva pedagogisk verksamhet ska huvudmannen vara minst C1-certifierad eller motsvarande. Detta gäller utöver huvudmannen även personal inom verksamheten som har direkt kontakt med barnen.
 5. Redan befintliga huvudmän och personal som inte uppfyller kraven om kunskaper i svenska språket motsvarande C1-certifiering ska erbjudas kompletterande utbildning. Om tillräckliga kunskaper i svenska, undantaget de svenska minoritetsspråken, inte uppnås ska behörigheten att få bedriva pedagogisk verksamhet återkallas till dess att certifiering har uppnåtts.
 6. Trots att pedagogisk omsorg är ett viktigt alternativ till den traditionella förskolan är den inte uppmärksammad i samma utsträckning som förskolan. En problematik är det professionella dilemmat, eftersom verksamheten oftast drivs i personalens eget hem, samt frågeställningar om huruvida verksamheten verkligen kan beskrivas som pedagogisk. Utgångspunkten ska alltid vara barnets bästa. Alla barn är inte redo att vid exempelvis ett års ålder möta omvärlden i en större barngrupp med begränsad uppmärksamhet. Därför är pedagogisk omsorg vid sidan av förskola eller hemma­vistelse ett viktigt alternativ för att upprätthålla valfrihet för varje barn. Det finns behov av att inrätta nationella riktlinjer som tar fasta på jämförbara krav på hur den pedagogiska omsorgen ska bedrivas och på att verksamheten ska erbjudas likvärdiga möjligheter oavsett var omsorgen bedrivs. Enligt Skolverket ska förskolans läroplan och styrdokument vara vägledande. De är alltså inte bindande för pedagogisk omsorg. Råd är bra, men otillräckliga. Större likvärdiga möjligheter behöver ges. I enlighet med en av slutsatserna i utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg anser Sverigedemokraterna att de allmänna råd som Skolverket ger ska förtydligas och göras om till föreskrifter av närmast berörd myndighet.
 7. För att motverka risken att oseriösa ägare startar pedagogisk omsorg måste en betydligt hårdare kontroll ske gällande både vandel och handel. Ekonomiska förutsättningar ska genomgå noggrann granskning, utöver utdrag ur belastnings­register som berörs ovan. Säkerhetspolisen bör rådfrågas vid minsta misstanke om extremism. Tillsynsansvaret för den pedagogiska omsorgen behöver därför flyttas från kommunerna till Skolinspektionen. Det står mycket tydligt i förskolans styr­dokument, vilka är vägledande för den pedagogiska omsorgen, att verksamheten ska präglas av demokratiska och jämställda värderingar.

Patrick Reslow (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Richard Jomshof (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-01-26 Granskad: 2022-02-08 Bordlagd: 2022-02-15 Hänvisad: 2022-02-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)