med anledning av prop. 2021/22:78 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

Motion 2021/22:4379 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skolinspektionen bör ta över ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn av all pedagogisk omsorg och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krav om goda svenskkunskaper ska ställas på enskild huvudman för den pedagogiska verksamheten samt all personal inom pedagogisk verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utdrag ur belastningsregistret för ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg inte bara ska visas upp utan även dokumenteras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Moderaterna välkomnar skärpta krav på den pedagogiska omsorgen som bedrivs i Sverige för att säkra en trygg och säker omsorg för alla barn inom dessa verksamheter. Flera utredningar har visat på allvarliga brister inom pedagogisk omsorg och det är på tiden att de skyndsamt åtgärdas.

Utredningen om pedagogisk omsorg och fritidshem som ligger till grund för regeringens proposition visar på stora brister inom familjedaghem, som är en form av pedagogisk omsorg. Bristande svenskkunskaper och risk för konfessionella inslag utan tillräcklig kontroll och insyn är två problem. Därför är det förbryllande varför regeringen vill skärpa kvalitetskraven men inte anser att det borde medföra ändring i dagens ordning där kommunerna ansvarar för prövning av ansökan om tillstånd. Vi menar att det är viktigt att tillståndsgivningen för pedagogisk omsorg flyttas till Skol­inspektionen.

Vid kommunens lämplighetsbedömning för tillståndsgivning för en enskild ska omständigheter av betydelse beaktas enligt regeringens förslag. Vi menar att krav på goda svenskkunskaper hos en enskild huvudman och/eller den personal som ska arbeta inom den pedagogiska verksamheten alltid ska beaktas i bedömningen.

Vi motsätter oss regeringens förslag om att utdrag ur belastningsregistret endast ska visas upp och inte överlämnas till kommunen (eller den tillståndsgivande parten). Barnens trygghet behöver i det här fallet väga tyngre än både hänsyn till integriteten för den som återfinns i belastningsregistret och den administration som uppstår hos kommunen i och med att registerutdraget överlämnas. Att registerutdraget lämnas in är en förutsättning för att kunna säkerställa att utdraget är korrekt. Det underlättar också att i efterhand kunna följa upp handläggning av ärendet. Vi anser att det finns uppenbara risker med den föreslagna ordningen att inte lämna in registerutdrag och det innebär en försämrad säkerhet för barnen.

Kristina Axén Olin (M)

Lars Püss (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Noria Manouchi (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-01-26 Granskad: 2022-02-08 Bordlagd: 2022-02-15 Hänvisad: 2022-02-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)