med anledning av prop. 2021/22:81 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem

Motion 2021/22:4359 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om definitionen av begreppet biometri och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillvarata möjligheten att spara biometriuppgifter även efter ett avgörande och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återreseförbud och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om registrering av in- och utresor för tillståndsinnehavare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Till följd av två EU-förordningar som syftar till att skapa ett nytt gemensamt in- och utresesystem föreslår regeringen ett antal anpassningar av svensk rätt. Det nya systemet ska digitalisera dagens fysiska passtämpling och medför en gemensam databas där in­formation om in- och utresor till och från Schengenområdet samlas. Systemet kommer att skapa en bättre kontroll av vilka som vistas inom Schengenområdet, motverka illegal migration och skapa bättre förutsättningar att beivra brott. Sammanfattningsvis kommer systemet att medföra bättre förutsättningar att upprätthålla den inre säkerheten. Krist­demokraterna bedömer dock att det finns ett antal områden med förbättringspotential i regeringens förslag.

Biometri

Definitionen av begreppet biometri

För att komma till rätta med det växande parallellsamhället i Sverige bestående av perso­ner som vistas i landet olovligt krävs att ansvariga myndigheter kan använda sig av bio­metriska data i så stor utsträckning som möjligt. Definitionen av begreppet biometriska data skapar i dag onödigt krångel.

Kristdemokraterna instämmer därför i Polismyndighetens önskemål om att klargöra begreppet biometriska uppgifter: ”Eftersom biometriska data i svensk rätt används synonymt med det unionsrättsliga begreppet biometriska uppgifter som innefattar fingeravtrycksuppgifter, samtidigt som fingeravtryck och fotografi i svensk rätt skiljs från de biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet, går unions-rätten och nationell rätt inte logiskt ihop.”

Regeringen påpekar att frågan om en nationell översyn inte hanteras i promemorian och att det därför inte finns förutsättningar att lämna förslag om detta inom ramen för detta lagstiftningsprojekt. Det är emellertid Kristdemokraternas uppfattning att Polis­myndighetens önskemål om vägledning och förtydligande av begreppet bör utredas närmare. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening.

Tillvarata möjligheten att spara biometriuppgifter även efter ett avgörande

Kristdemokraterna har vid flera tillfällen lyft fram behovet av att lagra biometriska data. I propositionen föreslås att dessa uppgifter ska raderas omedelbart efter att de upptagits om kontrollen visar att en person har rätt att vistas i Sverige, trots att personen i ett senare skede kan nekas uppehållstillstånd. Detta är olyckligt av flera skäl. Dels måste den enskilde på nytt lämna in biometriska uppgifter om han eller hon överklagar beslut­et, dels saknas dessa uppgifter om personen väljer att avvika före en av- eller utvisning.

Givet den utveckling som vi ser med missbruk och brottslighet gällande identitets- och passhandlingar menar Kristdemokraterna att möjligheten att spara och använda bio­metriska uppgifter måste användas och att en omedelbar radering av uppgifter därför ska undvikas. Kristdemokraterna vill därför att en utredning tillsätts som skyndsamt ser över vilken tidsgräns som kan gälla för lagring av biometriska uppgifter i dessa fall.

Uppta och lagra biometriska uppgifter av alla utlänningar som söker uppehållstillstånd

För att motverka att en individ kan erhålla flera identiteter är det nödvändigt att Migra­tionsverket får tillåtelse att göra en ursprungsidentifiering. Verket måste kunna uppta, lagra och söka biometriska data i fråga om alla invandrare, även dem som söker ett studerande, anknytnings- och arbetstillstånd.

Återreseförbud

Då ett återreseförbud bl.a. åläggs personer som bedöms utgöra ett hot mot rikets säker­het eller har begått krigsförbrytelser eller andra grova brott vore det en stor fördel om ansvariga myndigheter blev uppmärksammade på om en person med återreseförbud försöker resa in i Schengenområdet och nekas inresa via in- och utresesystemet. Gräns­polisens och Migrationsverkets arbete skulle även underlättas om de fick kännedom när en sådan utlänning lämnar Schengenområdet via in- och utresesystemet då längden på återreseförbudet ska beräknas från den tidpunkt då personen faktiskt lämnade EU:s territorium. Migrationsverket bedömer att det är oklart om frågeställningen kan beaktas inom ramen för lagförslaget. Kristdemokraterna anser att frågan behöver utredas närmare och vid behov åtgärdas.

Registrering av in- och utresor även för tillståndsinnehavare

den fysiska stämplingen av pass upphör när det nya systemet för in- och utresor tas i bruk finns det anledning att snabbutreda möjligheten att registrera in- och utresor även för tillståndsinnehavare. Migrationsverket påpekar i sitt remissvar att skyldigheten att stämpla resehandlingar upphör och de konsekvenser detta medför för myndighetens möjlighet att exempelvis hantera medborgarskapsärenden där vistelsetiden är ett av de kriterier som ska mötas av en sökande. Kristdemokraterna menar att en hög grad av rättssäkerhet förutsätter att vi skapar möjligheter för ansvariga myndigheter att skapa korrekta underlag. När stämpling av pass upphör mister vi information om tredjelands­medborgares resor och det får konsekvenser för Migrationsverkets hantering av inte enbart medborgarskapsärenden utan också uppehålls- och arbetstillstånd samt asyl­ärenden.

 

 

Hans Eklind (KD)

Michael Anefur (KD)

Sofia Damm (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Hampus Hagman (KD)

Robert Halef (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-01-14 Bordlagd: 2022-01-18 Granskad: 2022-01-18 Hänvisad: 2022-01-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)