med anledning av prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet

Motion 2021/22:4385 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till ett förtydligande av lagen när det gäller vilka grunder som ska gälla för nedsättning av sanktionsavgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I samband med att den nuvarande järnvägslagen ska göras om och delas upp i fyra nya lagar ska flera straffbestämmelser ersättas av sanktionsavgifter. Regeringens förslag lyder som följer: ”Om en överträdelse är ursäktlig eller det av någon annan anledning skulle vara oskäligt att ta ut en sanktionsavgift, ska avgiftsskyldigheten helt eller delvis sättas ner. Detta gäller även om det inte har framställts något yrkande om nedsättning av sanktionsavgift.” För att likabehandling ska råda och för att undvika att bedömningar av nedsättning av sanktionsavgifter inte ska lämnas åt godtycke bör dessa grunder anges i lag, vilket remissinstansen Förvaltningsrätten i Falun tar upp i sitt remissvar.

Regeringen anför som kommentar till detta följande: ”Det kan dock konstateras att det är svårt att i denna reglering på förhand specificera i vilka situationer det kan bli aktuellt att sätta ner en sanktionsavgift. Det är också en fördel om regelverket i detta avseende ger utrymme för viss flexibilitet och att därmed en skälighetsbedömning kan göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.” Från Sverigedemokraterna menar vi tvärtom att lagar inte bör vara ”flexibla” då det dels riskerar att leda till olika bedöm­ningar för samma sanktionsavgiftsgrundande överträdelser, dels sätter domstolen i svårigheter att utdöma rätt sanktionsavgift. Därför bör regeringen återkomma med förslag till ett förtydligande av lagen gällande vilka grunder som ska gälla för ned­sättning av sanktionsavgifter.

 

 

Patrik Jönsson (SD)

Thomas Morell (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Stefan Plath (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-02-02 Granskad: 2022-02-11 Bordlagd: 2022-02-15 Hänvisad: 2022-02-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)