med anledning av prop. 2021/22:92 Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

Motion 2021/22:4402 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen avslår proposition 2021/22:92.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag på hur man kan garantera avidentifieringen, hur man får den registrerades samtycke samt hur man kan begränsa omfånget av personuppgifterna till det nödvändigaste och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i Ändrade regler för att möjliggöra utläming av uppgifter för inkomststudier att göra lagändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som syftar till att den statistikansvariga myndigheten ska kunna lämna ut uppgifter på individnivå (mikrodata) till det internationella data- och forskningscentret Luxembourg Income Study (LIS) som har filial vid The City of University of New York.

Samtidigt som propositionen återkommande hänvisar till att uppgifterna inte direkt ska kunna hänföras till någon enskild person finns det inget i propositionen som visar att detta garanteras. Regeringen skriver dessutom att uppgifter det finns behov av att lämna ut till LIS avser en identifierbar person och utgör därmed personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning.

Det finns flera skäl till att återremittera propositionen. Personuppgifters definition är att varje upplysning avser en identifierad eller identifierbar levande fysisk person. Det är en sak att svenska myndigheter har rätt att hantera personuppgifter, men att lämna ut rätten till LIS innebär att Sverige inte har någon kontroll vad som händer med data där det i många fall kommer att lämnas ut till forskare i tredje land. I dag kan svenska myndigheter ställa krav på uppgiftshämtare att följa svenska sekretessbestämmelser, vilket är något vi helt tappar vid överförande av data till LIS. Regeringen anger själv att det inte finns möjlighet för Sverige att säkerställa att utlämnade data används på rätt sätt. Att bedöma att riskerna är obefintliga kan anses vara naivt.

Det finns fördelar med delar av statistiken som efterfrågas och vissa data är bra att de lämnas över för möjlighet till forskning och jämförelser med andra länder. Det Sverigedemokraterna efterfrågar är dels en garanti om att samtliga data är helt avidentifierade innan överförandet till LIS. Det ska inte föreligga någon risk för övervakning eller kartläggning av en enskilds personliga förhållanden enligt flera punkter under avsnitt 6.1 i propositionen. Regeringen listar i avsnitt 6.1 uppgifter som bedöms vara av betydelse för LIS-databasen samt LWS-databasen. Där finns flera uppgifter som kränker individens integritet. Regeringen anger att uppgifterna behöver knytas till personliga uppgifter för att vara ”meningsfulla” samtidigt som regeringen skriver att uppgifterna inte behöver vara direkt hänförliga till någon enskild. Eftersom insamlandet av uppgifterna kränker den personliga integriteten hade det varit önskvärt om regeringen stipulerat hur insamlandet av data är tänkt. Sverigedemokraterna vill se en ordentligt nedbantad lista på vilka uppgifter som får kartläggas och lämnas ut.

Vårt grundlagsskydd ger varje person ett starkt skydd mot betydande intrång i den personliga integriteten som sker utan samtycke och innebär kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Att tulla på grundlagsskyddet är något vi ska undvika i det längsta. Dock medger regeringen att utlämning av uppgifter till LIS kommer att vara av integritetskänslig natur, och till följd kan integritetsintrånget anses vara betydande. Vi anser därför att absolut avidentifiering är en grundförutsättning för att data ska lämnas ut till LIS. Om detta innebär att man inte kan följa upp vissa data över tid är det ett pris som vi får betala för att värna om den personliga integriteten som grundlagsskyddet ger varje fysiskt levande person.

Sverigedemokraterna delar Integritetsskyddsmyndighetens remissvar om att avstyrka förslaget i sin helhet.

Med anledning av ovanstående är vår uppfattning att riksdagen ska avslå regeringens proposition och tillkännage att man ska återkomma med förslag på hur man kan garan­tera avidentifieringen, hur man får den registrerades samtycke och hur man kan begränsa omfånget av personuppgifterna till det nödvändigaste.

Oscar Sjöstedt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

David Perez (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-02-16 Granskad: 2022-02-18 Bordlagd: 2022-02-22 Hänvisad: 2022-02-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)