med anledning av prop. 2022/23:15 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Motion 2022/23:2283 av Mikael Damberg m.fl. (S)

av Mikael Damberg m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår prop. 2022/23:15 Förstärkt skattereduktion för installation av solceller.

Motivering

Sverige behöver en generalplan för energiproduktionen som är offensiv och heltäckande. Vid sidan av detta behöver hushållen få mer stöd för att kunna genomföra nödvändiga energieffektiviseringar. Det är ett bra sätt att både på kort och lång sikt minska sin elräkning och sin energiförbrukning. Det ger dessutom ett mer robust elsystem.

Socialdemokraterna vill därför återinföra det stöd för energieffektivisering av flerbostadshus som Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort i budgetbeslutet för 2022. För att öka takten i energieffektiviseringen vill vi därutöver höja subventionsgraden inom ramen för rotavdraget för tjänster som bidrar till energieffektivisering. Det kan till exempel handla om installation av bergvärme, vattenburen värme, installation av solceller, installation av dörr och fönster eller tilläggsisolering. Energieffektiviserande tjänster föreslås få en höjd subventionsgrad till 50 procent, samtidigt som subventionsgraden sänks för övriga rotarbeten och för installation av solceller i gröna avdraget. Förslagen redogörs för i Socialdemokraternas budgetmotion för 2023.

Med anledning av ovanstående bör regeringens proposition om förstärkt skattereduktion för installation av solceller avslås.

 

  

 

 

 

 

Mikael Damberg (S)

Gunilla Carlsson (S)

Björn Wiechel (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Adnan Dibrani (S)

Eva Lindh (S)

Joakim Sandell (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-24 Granskad: 2022-11-26 Bordlagd: 2022-11-29 Hänvisad: 2022-11-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)