med anledning av prop. 2022/23:62 Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Motion 2022/23:2339 av Thomas Morell m.fl. (SD)

av Thomas Morell m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp de miljömässiga och samhällsekonomiska konsekvenserna av borttagandet av förbudet i lag för hamnar att ta särskilt betalt för mottagning av avfall, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I rubricerad proposition lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. Vi har inget i sak att invända mot denna del.

Sverigedemokraterna anser att det inte är önskvärt att miljöregler i Sverige tvingar företag att flytta utomlands. För att nya miljöregler som läggs på den svenska sjöfarten ska bli verksamma, bör de även gälla i europeiska farvatten och hamnar. Ambitionen bör alltså vara att harmonisera reglerna inom EU:s inre marknad. Risken är annars att näringsverksamheter flyttar från Sverige med allt vad det innebär, samtidigt som utsläppen blir desamma eller till och med ökar. Införandet av mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg ligger därför i linje med vår syn på gemensamma miljöregler i Europa.

Vi noterar emellertid att Lagrådet i föreliggande proposition lyfter följande: ”Lagrådet kan inte underlåta att peka på att det i remissen (se s. 22) sägs att medlems­staterna ska säkerställa att kostnaderna för drift av mottagningsanordningarna täcks genom en avgift samtidigt som det framhålls, att kostnadstäckningssystemet inte får utgöra ett incitament för att släppa ut avfallet till havs. Lagrådet har svårt att se att inte det förhållandet, att det är belagt med avgifter att göra sig av med avfallet på det sätt som lagen anvisar, kan medföra en lockelse för en del rederier eller fartygsbefälhavare att dumpa avfallet på någon annan plats, t.ex. just genom att släppa ut det till havs.”

Mot bakgrund av detta finner vi anledning att föreslå att regeringen, inom rimlig tidsrymd, följer upp de miljömässiga och samhällsekonomiska konsekvenserna av borttagandet av förbudet i lag för hamnar att ta särskilt betalt för mottagning av avfall, detta då vi precis som Lagrådet är bekymrade över eventuella negativa effekter.

 

 

Thomas Morell (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

Patrik Jönsson (SD)

Rashid Farivar (SD)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2023-03-02 Granskad: 2023-03-08 Bordlagd: 2023-03-09 Hänvisad: 2023-03-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)