med anledning av prop. 2022/23:64 En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Motion 2022/23:2346 av Martina Johansson m.fl. (C)

av Martina Johansson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om processbehörighet för barn som fyllt tolv år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Centerpartiet har under hela förra mandatperioden drivit på för utökade möjligheter till s.k. mellantvång, detta i syfte att socialtjänstens förebyggande insatser ska kunna nå fler barn och unga som behöver samhällets stöd. Vi välkomnar därför förslaget om sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke. Vi anser dock, precis som remissinstanserna JO och Advokatsamfundet, att det är problematiskt att regeringen inte samtidigt föreslår en motsvarande sänkt processbehörighetsålder.

Processbehörighet från tolv år

Syftet med en åldersbestämd processbehörighet är att barn ska ha en tillräcklig mognad och erfarenhet för att ta ställning och fatta beslut om sin egen person. Den föreslagna ändringen i socialtjänstlagen innebär dock att barn som fyllt 12 år men inte 15 år helt saknar röst i flera avseenden.

Genom den nu aktuella lagändringen tillmäts barnets samtycke en avgörande betydelse vid beslut om öppna insatser samtidigt som barnet inte ges möjlighet att ansöka om dessa eller överklaga avslagsbeslut. Denna ordning är anmärkningsvärd och saknar juridisk koherens. Den riskerar även att skapa maktlöshet och onödiga hinder som får barn att avstå från att kontakta socialtjänsten eftersom de mot sin vårdnads­havares vilja ska söka stöd som de formellt inte är behöriga att ansöka om.

Regeringen bör därför skyndsamt utreda frågan om processbehörighet för barn som fyllt tolv år för att tillgodose deras möjlighet att få sin talan hörd och sina rättigheter till insyn och påverkan i dessa ärenden. En sådan utredning måste syfta till att process­behörighet för dessa barn ska införas.

 

 

Martina Johansson (C)

Anders W Jonsson (C)

Christofer Bergenblock (C)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2023-03-08 Bordlagd: 2023-03-16 Granskad: 2023-03-16 Hänvisad: 2023-03-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)