med anledning av prop. 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Motion 2022/23:2361 av Marielle Lahti m.fl. (MP)

av Marielle Lahti m.fl. (MP)

Riksdagen avslår regeringens proposition 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk.

Regeringen föreslår i propositionen att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jord, skogs- och vattenbruksverksamhet ska förlängas så att den även gäller under det andra halvåret 2023.

Den kostnadschock som drabbade det svenska jordbruket till följd av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har tydligt påvisat riskerna med att vara beroende av fossila bränslen. Det höga kostnadsläget för många av jordbrukets viktiga insatsvaror orsakade ett allvarligt läge för svenskt lantbruk. Det är viktigt att både stötta lantbruket och samtidigt fortsätta omställningen till ett fossilfritt lantbruk med ökad miljö- och klimatnytta. Miljöpartiet vill se ett levande lantbruk i hela Sverige som säkrar en hög självförsörjning av livsmedel, foder, energi och råvaror. Därför krävs det nya stöd­former som inte undergräver den gröna omställningen.

För att ställa om jordbruket behöver energin i maskiner och transporter komma från biobränslen, vätgas och el. Miljöpartiet har presenterat bättre förslag för hur man kan stötta jordbruket utan att undergräva klimatarbetet och utan att öka vårt beroende av fossila bränslen. Fossila subventioner förhindrar den nödvändiga klimatomställning som krävs. Regeringens föreslagna stöd missgynnar de lantbrukare som har investerat i att minska sin dieselanvändning relativt de som inte har gjort sådana investeringar. Miljö­partiet har i stället för utökade dieselsubventioner föreslagit att ett jordbruksavdrag ska införas. Ett sådant förslag skulle gynna jordbruket utan att missgynna klimatvänliga investeringar. Vi anser även att en biopremie för lantbruket bör införas, som föreslogs av utredningen Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67) och hänvisar i övrigt till vårt paket för stöd till lantbruket som vi lade fram parallellt med regeringens förslag till skattenedsättning på dieselanvändning våren 2022.

 

 

Marielle Lahti (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2023-03-29 Granskad: 2023-03-30 Bordlagd: 2023-03-31 Hänvisad: 2023-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)