med anledning av prop. 2022/23:72 EU:s nya tågpassagerarförordning

Motion 2022/23:2350 av Nadja Awad m.fl. (V)

av Nadja Awad m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att järnvägsföretagen ska erbjuda direktbiljetter, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att alla ska kunna köpa biljetter ombord om det inte finns biljettkontor eller en biljettautomat på avgångsstationen eller något annat tillgängligt sätt att köpa en biljett i förväg och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att återbetalning av tågbiljetter ska ske inom sju dagar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att uppnå ett ekologiskt hållbart transportsystem måste andelen resor med kollektiv­trafik öka. Då fyller ett välfungerande biljettsystem en viktig roll. För Vänsterpartiet är det viktigt att resenären har tillgång till ett sammanhållet tillgängligt system med god överblickbarhet och där det är lätt och smidigt att byta mellan linjer och få information från en och samma källa. Järnväg och regional kollektivtrafik är klimatsmarta gemen­samma nyttigheter som kräver stabilitet och pålitlighet för att vara effektiva och resenärs­tillvända. Vi motsätter oss den avreglering som länge varit rådande inom transport­politiken och som lett till en bristande helhet.

Vi anser att det är den enskilda resenären som ska vara i fokus när ett transportbehov ska lösas inom persontrafiken. Till exempel är tillgängligheten till stationer, bytes­punkter och hållplatser av stor betydelse för att öka intresset för att resa kollektivt. Därför välkomnar Vänsterpartiet flera av förändringarna i EU:s tågpassagerarförordning och vi förväntar oss att regeringen tillför berörda myndigheter tillräckliga resurser för att kontrollera att lagstiftningen får fullt genomslag. Samtidigt instämmer Vänsterpartiet i kritiken från Sveriges Konsumenter om att kraven på vilka som ska behöva erbjuda direktbiljetter inte är tillräckliga. I stället för att järnvägsföretagen ska vidta alla rimliga åtgärder anser vi att det är rimligt att ställa krav att de ska erbjuda direktbiljetter. Som propositionen tar upp finns redan i dag samarbetet Resplus.

Regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att järnvägsföretagen ska erbjuda direktbiljetter. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Enligt förslaget till proposition ska det vara tillåtet för personer med funktions­nedsättning att utan extra kostnad köpa biljetter ombord på tåget, om det inte finns biljettkontor eller en biljettautomat på avgångsstationen eller något annat tillgängligt sätt att köpa en biljett i förväg. Vänsterpartiet instämmer i kritiken från Sveriges Konsumenter om att detta bör gälla alla.

Regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att alla ska kunna köpa biljetter ombord om det inte finns biljettkontor eller en biljettautomat på avgångs­stationen eller något annat tillgängligt sätt att köpa en biljett i förväg. Detta bör riks­dagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Förordningen slår fast att resenären har rätt till återbetalning av biljetten inom 30 dagar. Vänsterpartiet anser att samma regler ska gälla flyg- och tågbiljetter.

Regeringen bör återkomma med ett förslag som innebär att återbetalning av tåg­biljetter ska ske inom 7 dagar. Detta bör regeringen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

 

 

Nadja Awad (V)

Gudrun Nordborg (V)

Frida Tånghag (V)

Jessica Wetterling (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2023-03-21 Granskad: 2023-03-30 Bordlagd: 2023-03-31 Hänvisad: 2023-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)