med anledning av prop.2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005

Motion 2000/01:Kr12 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av tydligare regler för sponsring av program i public
service-företagen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om icke styrande skattefinansiering.
Sponsring av public service
I de nuvarande sponsringsreglerna slås fast att varken SVT eller UR får
sända sponsrade program där bidraget direkt har tillfallit
programföretaget eller medfört att dess kostnader för programmet
påtagligt har minskat. Formuleringen erbjuder vissa tolkningsmöjligheter.
I praktiken kan bestämmelsen om att bidraget inte direkt får tillfalla
SVT/UR kringgås genom att programproduktionen uppdras åt ett
fristående företag som då också blir bidragsmottagare. En
situationsberoende bedömning av vad som kan anses vara en "påtaglig"
minskning av programkostnaderna medför också att programföretagen
själva kan avgöra om en viss sponsring kan genomföras utan att man
bryter mot reglerna. Ett sätt att komma till rätta med dessa oklarheter
kunde vara att stryka ordet "påtaglig" i det nya sändningstillståndet.
Sponsring av program i public service-företagens sändningar skall enligt
propositionen under den nya tillståndsperioden få ske enligt samma regler
som nu. Det är sant att de på papperet är förhållandevis klart utformade och
borde gå att tillämpa utan ytterligare tolkningar. Den senaste tiden har det
dock på olika sätt uppmärksammats att det finns en gråzon i gränslandet
mellan sponsring och försäljning av visningsrätter. Om ett i förväg träffat
avtal om försäljning av visningsrätten blir en avgörande faktor för att
programmet över huvud taget skall produceras, kan det medföra tveksamhet
om det redaktionella oberoendet och trovärdigheten kan upprätthållas. Skulle
sedan köparen av visningsrätten vara en statlig myndighet ökar risken för att
programmet utformas på ett sätt som svarar mot myndighetens förväntningar
snarare än till kravet på opartiskhet. I de fall där UR står som producent kan
man misstänka att de som är engagerade i programproduktionen låter sig
missledas av sina pedagogiska ambitioner och därmed okritiskt anlägger en
myndighetsliknande vinkling på programmets innehåll.
Avskaffa TV-avgiften
Moderata samlingspartiet har i partimotion 2000/01:Kr1 med anledning
av propositionen föreslagit att public service-verksamheten finansieras
med skattemedel. En invändning som anförts mot denna lösning är att det
skulle minska programföretagens oberoende om de medel som anvisades
kom från statsbudgeten i stället för från rundradiokontot.
Denna distinktion är verklighetsfrämmande. Redan i dag skall riksdagen
fatta beslut om inte bara TV-avgiftens storlek utan även om de belopp som de
olika programföretagen skall få. Att i stället genom ett riksdagsbeslut anslå
medel över statsbudgeten innebär enligt vårt synsätt samma grad av
politikerinblandning. Man kan jämföra med att många statliga
kulturinstitutioner får sitt anslag genom riksdagens budgetbeslut utan att de
därigenom anses ha blivit politiskt styrda.

Stockholm den 5 april 2001
Elisabeth Fleetwood (m)
Lennart Fridén (m)
Jan Backman (m)
Roy Hansson (m)
Anne-Katrine Dunker (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Patrik Norinder (m)
Lars Hjertén (m)
Birgitta Wistrand (m)
Kent Olsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-04-06 Granskning: 2001-04-09 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)