med anledning av proposition 2019/20:49 Protokoll om immunitet och privilegier för europeiska organisationen för kärnforskning

Motion 2019/20:3449 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skall erkänna protokollet om immunitet och privilegier för europeiska organisationen för kärnforskning i sin helhet, utan svenskt undantag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är det enda medlemsland som fram till i dag inte skrivit under avtalet om immunitet och privilegier för europeiska organisationen för kärnforskning. Som regeringen själv skriver i sin proposition så innebär det flera nackdelar. En effekt av att Sverige inte skrivit under avtalet är att andelen svensk personal är betydligt mindre än vad som motsvarar den svenska medlemsavgiften. Att Sverige saknar avtal innebär sannolikt också att vi inte kan sälja högteknologi och allehanda tjänster till CERN, i den omfattning vi annars skulle ha gjort.

Regeringen vill att Sverige skriver ett avtal med CERN där ett undantag skall finnas med. Undantaget skulle innebära att löner och andra förmåner som lämnas till medborgare bosatta i Sverige ska vara befriade från skatt bara i den utsträckning som svensk skattelagstiftning medger. Detta enligt regeringen för att undvika en flora av specialregler samt att behålla en bred skattebas.

Enligt propositionen ställer sig CERN tvekande till detta, då CERN har principen att alla anställda skall behandlas lika, vilket får till följd att om en anställd betalar svensk inkomstskatt under ett kalenderår, på ett sätt som övriga anställda i andra medlemsländer inte behöver göra, så kommer CERN att ersätta den anställde för inbetald skatt. Dels blir detta förfarande dyrare för CERN, dels så tillfaller ju de pengar CERN ersätter den anställde svenska staten. 

Det är förståeligt att regeringen vill undvika en flora av olika skatteregler, men detta avtal ökar knappast floran av svenska skatteregler. Effekten på den svenska skattebasen för de fåtal som i framtiden kan tänkas arbeta på CERN kortare tid än ett år, torde bli ytterst marginell. Sverigedemokraterna anser det vara viktigare att få ett avtal på plats, än att till varje pris försvara svensk skattelagstiftning vid avtalsskrivning med utländska intressenter. Sverigedemokraterna vill därför att nämnda avtal skrivs under av Sverige utan undantag.

Patrick Reslow (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Motionen är inlämnad Yrkandena i denna motion kan komma att ändras efter den konstitutionella och språkliga granskningen. Motionskategori: Följdmotion

Händelser

Inlämnad: 2019-12-12
Yrkanden (1)