med anledning av redog. 2005/06:RRS5 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens bidrag till personalförstärkningar i skolor och fritidshem

Motion 2005/06:Ub3 av Inger Davidson m.fl. (kd, m, fp, c)

av Inger Davidson m.fl. (kd, m, fp, c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statsbidraget till personalförstärkningar i skolor och fritidshem.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att remissbehandla alla förslag till specialdestinerade bidrag när det rör sig om betydande belopp.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett specialdestinerat bidrag inte får försvåra den långsiktiga styrningen för mottagaren.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att följa upp specialdestinerade bidrag så att det resultat som mäts överensstämmer med målet för bidraget.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att beslut om förordningar för statsbidrag skall tas i god tid före ikraftträdandet.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tidpunkt för utbetalning skall anpassas efter mottagande organisationers ordinarie budgetprocess.

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att endast begära in sådant underlag från mottagarna som faktiskt används som beslutsunderlag.

Motivering

I samband med budgetarbetet år 2000 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag om införande av ett statligt bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet uttryckte alla kritik mot regeringens satsning. Alla gav sitt stöd åt de ökade resurserna till skolan men kritiserade regeringens styrning. Behoven i varje skola bör avgöra hur resurserna skall användas, inte ett beslut från regeringen. Det var och är kärnan i vår kritik. Risken för ett mycket omfattande administrativt arbete liksom svårigheter att följa upp resultaten lyftes också fram av partierna.

Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet anser fortfarande att specialdestinerade bidrag enbart skall användas i undantagsfall och att dessa skall vara framtagna i samarbete med mottagande part, oftast kommunsektorn. Därmed står vi fast i vår kritik mot det specialdestinerade bidraget till personal i skola och fritidshem.

I våras presenterade Riksrevisionen en granskning av statsbidraget för personalförstärkning och kritiken är förödande. Revisorerna konstaterar att trots ett omfattande administrativt arbete har det inte varit möjligt att säkerställa att resurserna haft den avsedda effekten. De konstaterar också att alla kommuner inte kunnat få del av resurserna och att kommunernas underlag varit otillförlitligt på grund av bristande information och att utbetalningarna därför i flera fall kan ha varit felaktiga.

Orsaken till bristerna anses huvudsakligen ligga i att ärendet enbart bereddes inom Regeringskansliet och att inget remissförfarande användes för att ge bidraget en välfungerande utformning. Dessutom konstateras att beslutet om bidraget visade sig komma i konflikt med andra överenskommelser med de s.k. delegationskommunerna. Det tvingade regeringen att dra tillbaka kravet på att personaltätheten skulle öka i reella tal för att bidraget skulle betalas ut. Det i sin tur innebär att syftet med bidraget undergrävdes.

Riksrevisionens rapport har lämnats till riksdagen i form av en redogörelse. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet anser att riksdagen bör ta revisorernas kritik på allvar och besluta i enlighet med de rekommendationer som Riksrevisionen framför.

Stockholm den 28 september 2005

Inger Davidson (kd)

Sten Tolgfors (m)

Ulf Nilsson (fp)

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-09-29 Bordläggning: 2005-09-30 Hänvisning: 2005-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)