med anledning av redog. 2008/09:RRS9 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Sänkta socialavgifter

Motion 2008/09:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en uppföljning och utvärdering av sysselsättningseffekter av sänkta socialavgifter för alla unga ska genomföras.

Motivering

Regeringen satsar på ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för alla unga anställda i tron att det skulle vara ett effektivt medel att möta ungdomsarbetslösheten på. Regeringen tvingades skrota sitt ursprungliga förslag om sänkta arbetsgivareavgifter för delar av tjänstesektorn efter EU-kommissionens krav på att det bara skulle gälla företag med mindre än 250 anställda. Förslaget riskerade att bli allt för krångligt att genomföra, och leda till konkurrenssnedvridning och en försämrad sysselsättningseffekt.

I stället satsar regeringen ytterligare på sänkta arbetsgivaravgifter för alla anställda som är under 26 år.  Arbetsgivaravgifterna har redan tidigare halverats för dem som är mellan 19 och 24 år. Enligt regeringens egna beräkningar ska de sociala avgifterna för personer under 26 år sänkas genom att avgiften enbart ska bestå av ålderspensionsavgiften och en fjärdedel av de övriga avgifterna.

Detta trots att riksrevisionen kraftigt ifrågasatt effektiviteten i regeringens metod att sänka de sociala avgifterna för alla unga för att skapa nya jobb. Riksrevisionen rekommenderar i stället regeringen att utvärdera den senaste nedsättningen för ungdomar – och helt avveckla den regionala nedsättningen. Den senaste nedsättningen införde den borgerliga regeringen 2007 och den riktades till dem som anställer ungdomar mellan 18 och 25 år. De få ungdomsjobb som skapades kostade i genomsnitt 900 000 kr vardera, enligt Riksrevisionen.

Nu ökar arbetslösheten och därmed också skillnaden mellan dem som har eller inte har arbete i samhället. Många unga får med en växande arbetslöshet ännu svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det är allvarigt. Hela årskullar kommer att drabbas av regeringens oförmåga att hitta effektiva medel till att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Vi kräver att regeringen omarbetar sin illa fungerande strategi för att få fler unga människor i arbete. Det är inte rimligt att skattebetalarna, i stället för att finansiera nya jobb för de unga, ska subventionera företag som exempelvis McDonalds. McDonalds är Sveriges största ungdomsarbetsgivare och företaget räknar med att subventionen regeringen står för kommer att uppgå till ca 50 miljoner kronor. Detta utan att hamburgerkedjan behöver skapa ett enda nytt ungdomsjobb. De 50 extra miljonerna kan ägarna till de ca 225 McDonaldsrestaurangerna i Sverige använda hur de vill: öka sina vinster, investera i sina restauranger eller anställa fler. Det här är en oerhört dyr och ineffektiv jobbpolitik. Mycket av pengarna kommer bara att gå ned i aktieägarnas fickor.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna vill ha andra mer kostnadseffektiva insatser, som tidsbegränsade anställningsstöd, fler och bättre praktikplatser i arbetslivet, arbetsmarknadsutbildning och lärlingsutbildning. Sänkningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar beräknas kosta stats­kassan 4 miljarder kronor netto. Någon siffra på hur många nya jobb sänkningen kan ge har regeringen inte angivit.

Stockholm den 17 december 2008

Veronica Palm (s)

Ronny Olander (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Kurt Kvarnström (s)

Göte Wahlström (s)

Matilda Ernkrans (s)

Jasenko Omanovic (s)

Magdalena Streijffert (s)

Kalle Larsson (v)

LiseLotte Olsson (v)

Gunvor G Ericson (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-12-18 Hänvisning: 2008-12-19 Bordläggning: 2008-12-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)