med anledning av redog. 2010/11:RRS11 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete

Motion 2010/11:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. (S)

av Morgan Johansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra det brottsförebyggande arbetet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kontaktpoliser.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bättre samverkan.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hedersrelaterat våld.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om snabbare insatser för unga som begår brott.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern polisutbildning.

Motivering

Att skapa trygghet från brott för medborgarna är en av statens främsta uppgifter. Därför är det viktigt att rättsväsendet får tillräckliga resurser för detta, men även att den brottsbekämpande verksamheten sker på ett effektivt sätt. Riksrevisionen har i en rad granskningsrapporter visat stora brister i hur delar av rättsväsendet fungerar. De rättsvårdande myndigheterna har naturligtvis ett ansvar för hur verksamheten fungerar, men ett stort ansvat ligger även på att regeringen skapar rätt förutsättningar och styr verksamheten på ett effektivt och riktigt sätt.

Riksrevisionen har nu granskat polisens brottsförebyggande arbete. Det brottsförebyggande arbetets roll kan inte underskattas. Bristande brottsförebyggande arbete leder många gånger till att inkörsporten för många unga in i kriminalitet blir bredare. Ett systematiskt och väl utvecklat brottsförebyggande arbete gör stor skillnad då det leder till minskad kriminalitet, vilket i sin tur medför minskat lidande för brottsoffer och minskade kostnader för samhället.

Kritiken från Riksrevisionen är skarp, både mot polisen och mot regeringens sätt att hantera det brottsförebyggande arbetet. Polisen genomför inte mer än hälften av den brottsförebyggande verksamhet som de planerat för. Effekterna av de åtgärder som genomförs är också oklara, trots att 6 miljarder kronor per år läggs ned på den brottsförebyggande verksamheten. Regeringen har inte gett polisen tillräckligt goda förutsättningar i form av mål som är fastställda för en längre period och som är specifika, mätbara, relevanta och tidsatta. Inte heller har regeringen kunnat tydliggöra i vilken utsträckning polisen ska arbeta brottsförebyggande i förhållande till annan kärnverksamhet eller kunnat säkerställa att polisen har den information och kunskap som behövs för att fatta rätt beslut.

Vi delar Riksrevisionens åsikter om att regeringen måste förbättra uppföljningen av polisens brottsförebyggande arbete bättre. Målen för verksamheten måste bli tydligare. Det krävs även en bättre kunskap om det brottsförebyggande arbetet, vad som fungerar och hur den kunskap som finns om det brottsförebyggande arbetet säkerställs på bästa sätt. En viktig del i att öka kunskapen hos polisen om det brottsförebyggande arbetet är att skapa en modern polisutbildning som är knuten till högskolan. Regeringen bör säkerställa genomförandet av en modern polisutbildning samt se till att det brottsförebyggande arbetet säkerställs som en viktig del i denna utbildning. Vi står även bakom de rekommendationer som Riksrevisionen ger till Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet.

Dessutom menar vi att det är viktigt att regeringen utvecklar både polisens roll i det brottsförebyggande arbetet och knyter andra viktiga aktörer som har möjlighet att påverka och förändra ungdomars situation till polisen. Vi vill utveckla arbetet med kontaktpoliser i hela landet. Det innebär att en lokal polis knyts till varje skola. Dessa ska arbeta brottsförebyggande men också delta i andra aktiviteter på skolan.

Samverkan mellan skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis kan förstärkas genom bindande samverkansavtal. Även samverkan med frivilligorganisationer har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet.

Problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck drabbar många ungdomar. Att polis och åklagare har god kunskap om denna företeelse är en förutsättning för att man ska kunna arbeta förebyggande och göra tidiga insatser.

Unga som begår brott behöver en tydlig reaktion och snabba insatser för att komma på rätt spår igen. Så sker inte i dag. Det vill vi ändra på. Utan förebyggande åtgärder och tidiga insatser förblir kampen mot brottsligheten ineffektiv.

Stockholm den 2 februari 2011

Morgan Johansson (S)

Kerstin Haglö (S)

Christer Adelsbo (S)

Elin Lundgren (S)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-02-02 Bordläggning: 2011-02-03 Hänvisning: 2011-02-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)