med anledning av skr. 2018/19:144 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

Motion 2019/20:10 av Roger Haddad m.fl. (L)

av Roger Haddad m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksrevisionen (RiR) har granskat Statens skolinspektions uppföljning av tillsynsbeslut för att bedöma om uppföljningen av besluten genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen omfattar tillsynsbeslut inom ramen för myndighetens regelbundna tillsyn som har resulterat i ett föreläggande. RiR:s övergripande slutsats är att det finns brister i Skolinspektionens uppföljning av tillsynsbesluten. Regeringen delar RiR:s bedömning, men avser inte att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av granskningen.

Statens skolinspektion är den enda och därför en mycket viktig skolmyndighet när det kommer till att granska att kommuner och fristående skolor följer skollagen, men också att verksamheten bedrivs med hög kvalitet. Inspektionen genomför en regelbunden kvalitetsgranskning, i praktiken tematiska utvärderingar, men också inspektioner som föranleds av anmälan eller uppgifter från föräldrar eller medier om allvarliga brister. Inspektionerna från Skolinspektionens inspektörer kan få långtgående effekter för skolans verksamhet då Skolinspektionen kan besluta om allt från kritik och förelägganden till att återkalla ett tillstånd för en fristående skola. Därför måste vi kunna ställa höga krav på att den myndighet som inspekterar och riktar kritik mot skolorna och med krav på huvudmännen att de ska agera, exempelvis mot brister i kvaliteten eller arbetsron, också för sin egen del sköter sitt uppdrag.

RiR:s kritik mot Skolinspektionen för att de avslutar granskningsärenden utan att säkerställa att skolorna eller huvudmännen vidtagit tillräckliga åtgärder är allvarlig. Det är särskilt allvarligt att även i ärenden som kräver återbesök från Skolinspektionens sida så har detta inte genomförts utan myndigheten har nöjt sig med ett telefonsamtal till kommunens skolförvaltning. Inte heller har myndigheten kunnat säkerställa att de åtgärder som vidtagits också fått den effekt man eftersträvat. Liberalerna har noterat att de ärenden som särskilt är föremål för granskning är sådana som berör arbetsro och studiero i skolan. Det är bekymmersamt att det är i just dessa ärenden Skolinspektionen brister i sin hantering. Ärenden ska inte avslutas om åtgärder inte vidtagits då risken är stor att inspektionens legitimitet och trovärdighet naggas i kanten.

Liberalerna anser att det är uppenbart att Skolinspektionens uppdrag blir alltmer omfattande och komplext. Fler ärenden kräver mer resurser och fler samt återkommande inspektioner. Att granskningar avslutas på ett korrekt sätt är avgörande för att säkerställa att skolorna verkligen åtgärdat bristerna.

Skolinspektionen har under våren 2019 flaggat för att de inte kommer att kunna behålla dagens ambitionsnivå när det gäller antalet inspektioner och granskningar. Resursläget och allt fler komplexa ärenden leder till att färre orter och färre skolor får besök, och därmed försämras myndighetens närvaro ute på fältet. Det innebär att det som framkommer i RiR:s rapport är än mer aktuellt i dag jämfört med när granskningen genomfördes.

Vi uppmanar regeringen att i sin instruktion till myndigheten och i kontakterna med Skolinspektionen via t.ex. myndighetsdialog säkerställa att inspektionerna genomförs och avslutas på ett korrekt sätt för att säkerställa att huvudmännen bedriver verksamheten i enlighet med skollagen.

Roger Haddad (L)

Maria Arnholm (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-09-11 Bordlagd: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-19 Hänvisad: 2019-09-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)