med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1988

Motion 1988/89:U8 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting

av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:U8

av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting
(båda fp)

med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse
för den svenska krigsmaterielexporten år 1988

Av regeringens redogörelse för krigsmaterielexporten framgår att den
sammantagna volymen av beviljade utförseltillstånd beräknad i 1968 års
priser ökat under år 1988 med 14,4 % eller med 172,4 milj. kr.

I en motion till riksdagen i januari 1987 konstaterade vi att "man kan räkna
med en alarmerande ökning av vapenexporten de närmaste åren”. I
rubricerad skrivelse bekräftas våra farhågor. Vi anser nu liksom i vår tidigare
motion att det är angeläget att vapenexporten snarare minskar än ökar. Om
regeringen inte medvetet ingriper, så kommer vapenexporten att bli ett
olyckligt inslag i den svenska utrikespolitiken.

I regeringens skrivelse framhålls att avsikten med redogörelsen för den
svenska krigsmaterielexporten är att förse riksdagen med en samlad information
om krigsmaterielexporten samtidigt som underlag ges för en bredare
allmän debatt.

Vi menar liksom i vår tidigare motion att det är svårt med nuvarande
offentliga statistik att få en klar uppfattning om vapenexportens omfattning
och struktur. Det är viktigt att riksdagen liksom allmänheten har möjlighet
att kritiskt granska vapenexporten. Så länge vi har en restriktiv lagstiftning
på detta område kommer efterlevnaden att diskuteras. Det är angeläget att
denna debatt kan föras utifrån ett sakligt och brett underlag. I dag är
sekretessen kring vapenexporten alltför omfattande. En större öppenhet är
önskvärd.

Sverige driver krav på öppenhet när det gäller den internationella
vapenhandeln. Därför bör vi föregå med gott exempel och häva hemligstämpeln
beträffande typ av vapen och antal som exporteras till respektive land.
Endast i undantagsfall bör sådana uppgifter vara sekretessbelagda.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförs om en mera öppen redovisning av svensk krigsmaterielexport.

Stockholm den 23 maj 1989

Ingela Mårtensson (fp)

Charlotte Branting (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-05-23 Bordläggning: 1989-05-25 Hänvisning: 1989-05-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)