med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

Motion 1996/97:Ub21 av Marianne Andersson (c)

av Marianne Andersson (c)
De så kallade estetiska ämnena har för litet utrymme i
skolan. Det finns många tecken som pekar på att skolan är
alltför teoretiserad. För att eleverna ska kunna ta till sig de
teoretiska kunskaperna måste de också omsättas i praktiken.
Likaså behöver barnen få utlopp för sin egen skaparförmåga.
De praktiska ämnena, som slöjd, hemkunskap, idrott och
hälsa, har också stor betydelse för hur eleverna ska klara sitt
vardagsliv, sin ekonomi och sin hälsa i framtiden. Man kan
säga att de ämnena handlar om att lära sig leva. Därför är det
mycket positivt att ämnena slöjd och idrott nu aviseras få
ökat utrymme i skolan. Däremot nämns inte ämnet
hemkunskap i sammanhanget vilket jag ser som en stor brist.
I dagens läge där allt fler har en mycket trängd ekonomi är förmågan att
vara en kritisk konsument, att kunna hushålla och laga sin egen näringsriktiga
mat  av mycket stor betydelse. Sambandet kost och hälsa har klarlagts genom
flera undersökningar. Allt färre barn och ungdomar får den kunskapen med
sig hemifrån idag. Skolans roll som förmedlare av dessa kunskaper är av
största betydelse. Hemkunskapen är också ett utmärkt exempel på hur teori
och praktik kan förenas, hur man kan omsätta teoretiska kunskaper i praktisk
verklighet. Det handlar om såväl matematik som svenska och ekonomi.
Dessutom är det ett sätt att föra traditioner vidare. Genom en mer
ämnesövergripande syn på skolundervisningen bör det vara möjligt att öka
antalet timmar för hemkunskapen. Det är angeläget att
hemkunskapsundervisningen bedrivs av behöriga lärare och att
undervisningen förläggs så att det blir möjligt att laga billig, näringsriktig
mat, t ex göra långkok.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att stärka hemkunskapsämnet i skolan.

Stockholm den 3 april 1997
Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)