med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

Motion 1996/97:Ub23 av Leo Persson m.fl. (s)

av Leo Persson m.fl. (s)
Vuxenutbildning - utökad
tillgänglighet genom nya
verksamhetsformer
I skrivelsen under avsnitt 5.5 kan vi motionärer i stort
instämma med regeringens beskrivning av
vuxenutbildningen. Men vi motionärer föreslår att regeringen
utökar möjligheterna för kommunerna att bedriva
vuxenutbildningen i olika verksamhetsformer. De uppgifter
staten ålägger kommunerna inom vuxenutbildningen
förutsätter att kommunerna ges möjlighet att använda en
mångfald av olika verksamhetsformer och
utbildningsanordnare för att lösa uppgiften.
Regeringen bör enligt vår mening skapa ett ökat utrymme för förändringar
inom vuxenutbildningen. En mångfald av olika verksamhetsformer och
utbildningsanordnare skapar ett positivt omvandlingstryck som leder till
ständiga förbättringar, ökad kostnadseffektivitet och en höjd utbildnings-
kvalitet.
Ett starkt inflytande från arbetsmarknaden och näringslivet är en förut-
sättning för en internationellt konkurrenskraftig yrkes- och vuxenutbildning.
Företagsanknuten gymnasieutbildning och lärlingsutbildningen är ett steg i
denna riktning. Den kvalificerade yrkesutbildningen bör också tilldelas ytter-
ligare utbildningsplatser i det framtida budgetarbetet.
Orter som i dag saknar en lokal gymnasial vuxen- och eftergymnasial
utbildning riskerar en permanent strukturell arbetslöshet.
Distansutbildning med hjälp av distansöverbryggande teknik i syfte att nå
målgrupper som av geografiska, sociala och ekonomiska skäl inte har tillgång
till utbildning bör uppmuntras.
För att nå dessa målgrupper bör tydliga ekonomiska styrmedel för utbild-
ningsresurser utarbetas så att distansutbildning faktiskt når ut till avsedda
grupper.
I detta sammanhang vill vi motionärer framhålla att det bör utvecklas
kommunala lärcentrum som noder för att ta emot utbildning lokalt. Ett
exempel på nätverk av lärcentrum med kommunalt huvudmannaskap är
NITUS-nätverket. NITUS är en sammanslutning av ett 35-tal lärcentrum som
alla samarbetar med olika högskolor och universitet och därigenom ger
ortsbundna kommuninnevånare möjlighet till högskolestudier.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ytterligare verksamhetsformer för vuxenutbildningen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om den kvalificerade yrkesutbildningen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om kommunala lärcentrum och nätverk för distansutbildning.

Stockholm den 1 april 1997
Leo Persson (s)
Laila Bäck (s)

Per Erik Granström (s)

Barbro Hietala Nordlund (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Iréne Vestlund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-03 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)