med anledning av skr. 1998/99:146 Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Motion 1999/2000:Sf1 av Kerstin-Maria Stalin (mp)

av Kerstin-Maria Stalin (mp)
Bakgrund
Förordningen 1999:209 om tidsbegränsat uppehållstillstånd utfärdades
för att ge tillfälligt skydd för medborgare  i Förbundsrepubliken
Jugoslavien som kom från Kosovo.
Under väntan på återvändande ville man ge flyktingarna ett drägligt liv i
Sverige med samma rätt till bistånd som asylsökande.
Förordningen kom att gälla även dem som tidigare levt tillståndslöst i
Sverige och som uppfyllde de förutsättningar om behov av skydd som ställts
upp i förordningen.
Uppehållstillståndet fick beviljas för en sammanlagd tid av högst två år.
Om ett program för att förbereda återvändandet  har inletts innan dess får
uppehållstillståndet förlängas med högst två år.
Återvändande
Redan i Makedonien  fick flyktingarna veta att mottagarlandet Sverige
hade för avsikt att sända tillbaka flyktingen så snart som möjligt. Det är
oklart hur mycket flyktingarna i Makedonien visste om tvåårsreglerna
eller om möjligheten att söka permanent uppehållstillstånd. Det i
skrivelsen beskrivna omfattande spontana återvändandet är därför inte att
helt betrakta som spontant.
Ett påbörjat program för återvändande är inte heller någon garanti för ett
säkert och humant återvändande.
Det kommer också olika rapporter om hur det egentligen står till i flykting-
arnas hemland, beträffande säkerhetssituationen och risken för minor.
Även om säkerheten i det gamla hemlandet kan garanteras kan det vara
inhumant att skicka tillbaka en flykting. Man har ju i mottagandet försökt ta
hänsyn till personers anknytning till Sverige. Det är bra men det är lika
viktigt att  personer som vill stanna här hos sina släktingar skall ha möjlighet
att söka permanent uppehållstillstånd.
Barn
För barn är en period av två eller fyra år en mycket lång tid. I bästa fall
har barnet lärt sig svenska och fått kamrater här i Sverige. Om man utgår
från barnets bästa kan det vara nödvändigt att bevilja permanent
uppehållstillstånd för hela familjen, eller den del av familjen som
överlevt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om permanent uppehållstillstånd,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om barn.

Stockholm den 28 september 1999
Kerstin-Maria Stalin (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-09-29 Bordläggning: 1999-09-30 Hänvisning: 1999-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)