med anledning av skr. 1998/99:146 Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Motion 1999/2000:Sf2 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Bakgrund
I skrivelsen anmäler regeringen i enlighet med 2 kap 14 §
utlänningslagen att den utfärdat en förordning om tidsbegränsade
uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden. Enligt förordningen skall
medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från
provinsen Kosovo och som inte kan återvända dit på grund av de
förhållanden som råder där anses ha behov av tillfälligt skydd i enlighet
med 2 kap. 4 a § utlänningslagen.
Vänsterpartiets inställning
Vänsterpartiet anser att det var i överensstämmelse med intentionerna i
2 kap. 4 a § utlänningslagen att utfärda förordningen såvitt avser de
personer som flytt från Kosovo efter inledningen av bombningarna den
23 mars 1999. I detta fall är det krav på "massflykt" som inte nämns i
själva lagtexten, men väl i propositionstexten (prop. 1996/97:25 s.127),
uppfyllt. Det gäller däremot inte de ca 2 500 personer från Kosovo som
tidigare kommit till Sverige och inte erhållit uppehållstillstånd. De har
inte kommit till Sverige i samband med en massflyktsituation och
omfattas inte av bestämmelsen om tidsbegränsade uppehållstillstånd.
Effekten av att förordningen tillämpas på dem blir också att
tidsbegränsningen till högst två år i praktiken sätts ur spel eftersom
många av dem vistats lång tid i Sverige redan när det tidsbegränsade
uppehållstillståndet meddelades. Regeringen har således tillämpat den
aktuella bestämmelsen i utlänningslagen på ett felaktigt sätt när den
gjorde förordningen tillämplig även på denna kategori.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda  hemställs
att riksdagen beslutar om sådan ändring av 2 kap. 4 a § utlän-
ningslagen att det klart framgår att den bör tillämpas endast vid
massflyktsituationer.

Stockholm den 13 september 1999
Gudrun Schyman (v)
Lars Bäckström (v)
Ingrid Burman (v)
Hans Andersson (v)
Stig Eriksson (v)
Owe Hellberg (v)
Berit Jóhannesson (v)
Tanja Linderborg (v)
Maggi Mikaelsson (v)
Ulla Hoffmann (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-09-29 Bordläggning: 1999-09-30 Hänvisning: 1999-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)