med anledning av skr. 1999/2000:90 Nordiskt samarbete 1999

Motion 1999/2000:U15 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)
I regeringens skrivelse om det nordiska samarbetet för 1999 finns ett
avsnitt om kultur och media (avsnitt 3:1). Under detta kapitel talas det
om gemensam nordisk TV.
Mot bakgrund av detta vill vi påminna om att ett enigt kulturutskott
nyligen uttalat att det är önskvärt att den svenska TV-publiken får tillgång
till
det nordiska TV-utbudet (1999/2000:KrU8). Vidare menade utskottet att det
förutsatte att regeringen noga följer utvecklingen och i det nordiska
regeringssamarbetet verkar för att frågan om grannlands-TV får en lösning.
Vi vill påminna regeringen om dessa eniga beslut från kulturutskottets och
riksdagens sida och att regeringen därför bör återkomma till riksdagen med
en redovisning om hur dessa frågor framskrider.
I en särskild reservation av oss moderater, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
föreslogs det dessutom att regeringen skulle ges i uppdrag att i sina
förhandlingar med de andra nordiska ländernas regeringar skyndsamt lösa de
ekonomiska, juridiska och tekniska problem som har samband med
distributionen av de nordiska TV-kanalerna i Sverige. Vi upprepar dessa
ståndpunkter.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om den svenska TV-publikens tillgång till det
nordiska TV-utbudet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om förhandlingar med de andra nordiska länderna
avseende de nordiska TV-kanalerna i Sverige.

Stockholm den 23 mars 2000
Elisabeth Fleetwood (m)
Lennart Fridén (m)
Jan Backman (m)
Roy Hansson (m)
Anne-Katrine Dunker (m)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Patrik Norinder (m)
Lars Hjertén (m)
Birgitta Wistrand (m)
Kent Olsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-04-03 Bordläggning: 2000-04-04 Hänvisning: 2000-04-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)