med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

Motion 2000/01:U12 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en nordisk dag.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om en informationspunkt i Kaliningrad.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om samernas representation i Nordiska rådet.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om högre prioritering av miljösamarbetet med nordvästra
Ryssland.
Motivering
Det nordiska samarbetet är fortsatt lyckosamt på en lång rad områden.
Den fria rörligheten av människor samt gemensamma satsningar inom
viktiga politikområden som miljö och utbildning är några tydliga
exempel. Detta nordiska samarbete vilar på en grundval av ett gemensamt
kulturarv och en gemensam historia. Det finns en, i viss mån,
värdegemenskap kring människosynen, och framför allt kring demokratin
och den folkliga förankringen i politiken. Kristdemokraterna vill därför
även fortsättningsvis utveckla och fördjupa samarbetet i denna tid av nya
förutsättningar och möjligheter.
Regeringen har i sin skrivelse 2000/01:90 skrivit om nordiskt samarbete
under året 2000. Liksom tidigare är ambitionen hög medan innehållet ändock
ger en del i övrigt att önska. Vi kristdemokrater anser att flera viktiga frågor
antingen saknas helt i skrivelsen, eller drivs av regeringen med otillräcklig
kraft. Med denna motion vill Kristdemokraterna lyfta fram några av dessa
angelägna frågor.
En nordisk dag
Det år som gått har till stor del präglats av den rapport som den så kallade
Visemanspanelen lade fram. Den handlar om det nordiska samarbetet och
har ett stort antal förslag till hur detta ska kunna förbättras, bland annat
gäller detta arbetet inom Nordiska Rådet. En sak som det råder stor
enighet om är att det gäller att bättre förankra Nordiska rådet i respektive
lands parlament. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara att i våra
respektive parlament ha en nordisk dag, som skulle vara samma datum i
samtliga länder. På denna nordiska dag skulle man i parlamentet kunna ha
debatt, information och seminarier i syfte att sprida information om det
nordiska samarbetet, vad det ger, problem som behöver lösas men också
hur vi som nordiska grannar ännu mer ska kunna utveckla vårt samarbete.
Nästa år firar Nordiska rådet 50 år. Kanske skulle det vara möjligt att i
samband med det firandet ha en gemensam nordisk dag, en jubileumsdag för
hela Norden.
Informationsverksamhet
Föreningen Norden har en särställning bland olika frivilligorganisationer
när det gäller det nordiska samarbetet. Det är positivt att den
informationsverksamhet som tidigare drevs via Arena Norden nu fått en
god efterföljare genom den informationsverksamhet som Nordiska
ministerrådet nu etablerat i Stockholm i samarbete med Föreningen
Norden.
På initiativ från mittengruppen i Nordiska rådet, där bland annat
Kristdemokraterna ingår, arbetar nu ministerrådet med frågan om etablering
av en informationspunkt i Kaliningrad. Detta är ett uttryck för den ökande
vikt som den ryska enklaven Kaliningrad har i det nordiska närområdet.
Kaliningrad hamnar också i ett speciellt läge när både Litauen och Polen blir
medlemmar i EU. Därför är det angeläget att frågan om en informationspunkt
i Kaliningrad får en snar och positiv lösning.
Samernas ställning
Det är angeläget att frågan om samernas representation i Nordiska rådet
får en positiv lösning. De representerar en urbefolkningsgrupp i Norden.
En tänkbar lösning skulle kunna vara att det tas upp diskussioner med det
nordiska samiska parlamentariska rådet om detta. När samtliga sameting,
alltså även det svenska, fattat positivt beslut i den frågan skulle detta
nordiska samiska parlamentariska råd kunna få utse några representanter,
exempelvis tre, till Nordiska rådet. Ett annat alternativ vore att varje lands
sameting fick utse en representant. Den bästa lösningen vore att inbjuda
samerna till ett samtal om detta. Frågan om samernas representation i
Nordiska rådet måste få en snar och positiv lösning.
Miljöfrågor
Det nordiska samarbetet hyser också ett omfattande miljösamarbete. För
Kristdemokraterna är detta ett av de viktigaste områdena. Miljöfrågorna bör
vara av absolut prioritet och utgöra en grund för allt övrigt samarbete. Utan
strävan och konkreta åtgärder för ett hållbart ekologiskt samhälle ter sig den
framtida utvecklingen i viss mån utan hopp. Miljöstrategier måste utarbetas,
och framför allt implementeras, såväl generellt inom miljöpolitiken  som
specifikt inom ett antal tvärsektoriella områden. Miljöpolitiken måste
implementeras i hela politiken.
Miljösamarbetet inom Norden är inte bara viktigt för vårt närområde utan
måste i högre utsträckning även omfatta dessa länder - kanske allra helst
nordvästra Ryssland och de baltiska länderna. I denna region finns oerhörda
utmaningar inför framtiden och det är av yttersta vikt att miljöfrågorna kan
lösas gemensamt av nordiska länder och länderna kring Östersjön, Barents
hav och Arktis. Därför bör miljösamarbetet med främst nordvästra Ryssland,
med bland annat Murmanskområdet, ges högre prioritet.

Stockholm den 29 mars 2001
Jan Erik Ågren (kd)
Ragnwi Marcelind (kd)
Gunilla Tjernberg (kd)
Amanda Agestav (kd)
Holger Gustafsson (kd)
Erling Wälivaara (kd)
Margareta Viklund (kd)
Fanny Rizell (kd)
Rosita Runegrund (kd)
Åke Carnerö (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-03-29 Granskning: 2001-03-30 Bordläggning: 2001-03-30 Hänvisning: 2001-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)