med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

Motion 2000/01:U13 av Tom Heyman m.fl. (m)

av Tom Heyman m.fl. (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen begär att regeringen i Nordiska rådet tar upp förhandlingar om
beskattningsvillkoren för färjebesättningar på linjer mellan de nordiska
länderna.
Motivering
Av skrivelsen framgår att Danmark varit ordförandeland under det gångna
året.
Det framkommer också att speciellt intresse har ägnats åt "De nordiska
välfärdsstaterna", Öresundsregionen och näringspolitiskt samarbete. Det
sistnämnda har bland annat resulterat i en rapport: "Konkurrenskraft i
Norden".
Trots dessa många samarbetsprojekt har Danmark, under sin
ordförandeperiod, möjliggjort bekvämlighetsregistrering - och därmed
åtföljande skattefrihet - för hela sin färjenäring, något som får stor påverkan
även för andra nordiska färjerederier i Sverige, Norge och Finland.
Enligt Europeiska unionens regler skall beskattning visserligen vara de
enskilda ländernas angelägenhet, men det är knappast förenligt med
Romtraktatens anda att ett enskilt land skapar omfattande konkurrensfördelar
för egna företag genom en total skattebefrielse för en hel yrkeskategori. Det
är heller knappast önskvärt att ytterligare en näringsverksamhet blir beroende
av omfattande statliga stödåtgärder.
Den danska skattebefrielsen av färjebesättningarna innebär att deras
kostnader för undervisning, sjukvård och övrig samhällsservice får bäras av
andra grupper. Färjebesättningarna är lokalt verksamma och de argument som
tidigare åberopats för andra ombordanställda - internationell konkurrens från
lågkostnadsländer - är knappast tillämpliga.
De danska reglerna riskerar nu att sprida sig till andra länder i Norden.
Därigenom bryts en av grundvalarna i skattesystemet - skatt efter bärkraft -
sönder och en hel yrkeskategori skattebefrias på ett slumpmässigt och
oöverlagt sätt.
Den svenska regeringen bör därför omgående aktualisera frågan - bland
annat i Nordiska rådet - i syfte att skapa konkurrensneutrala och
affärsmässigt sunda förhållanden i den nordiska färjenäringen.

Stockholm den 29 mars 2001
Tom Heyman (m)
Per-Richard Molén (m)
Birgitta Wistrand (m)
Lars Björkman (m)
Jan-Evert Rådhström (m)
Elizabeth Nyström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-03-29 Granskning: 2001-03-30 Bordläggning: 2001-03-30 Hänvisning: 2001-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)