med anledning av skr. 2000/01:90 Nordiskt samarbete 2000

Motion 2000/01:U9 av Ewa Larsson (mp)

av Ewa Larsson (mp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om samernas rätt att delta i den nordiska gemenskapen på samma
villkor som andra folk i Norden.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att en samling av resurser bör ske kring atomavfallet på
Kolahalvön.
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att verka för att Museum Anna Nordlander blir nordiskt
centrum för kvinnokonst.
4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om vikten av ökade satsningar på gemensam nordisk produktion
av barnfilm.
5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av fortsatt kontinuerlig finansiering av Nordicom.
6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av att inrätta en nordisk filmproduktionsfond för
ländernas ursprungsbefolkningar.
7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av ökat marknadsföringsstöd för nordisk kultur i
Europa och internationellt.
8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av beslut under våren om förbättrad och utvidgad
nordisk miljömärkning.
9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om behovet av erfarenhetsutbyte vad avser de nordiska länderna
och närområdets länders olika rovdjurspolitik.
10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att kampen mot handel med flickors och kvinnors kroppar
både över gränser och inom länderna behöver lyftas upp till
regeringschefsnivå.
11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att ett initiativ skall tas för att lösa frågan om grannlands-TV i
Norden.
Bakgrund
Med anledning av regeringens skrivelse vad avser nordiskt samarbete
med inriktning på verksamheten i Nordiska ministerrådet vill jag här lyfta
fram följande.
Ministerrådet har tagit på sig en samordnande roll beträffande årliga
ministermöten i samefrågor. Det är bra men samer har levt och bott i norra
Skandinavien så länge det funnits människor här, och därför ska de deltaga i
den nordiska gemenskapen på lika villkor som andra folk i Norden och som
fullvärdiga medlemmar i Nordiska rådet.
Nordiska ministerrådet arbetar aktivt med närområdesfrågor tillsammans
med de tre baltiska länderna, nordvästra Ryssland, Barentsområdet och
Arktis. Kravet kommer efterhand att öka vad avser insatser i det ryska
närområdet. Bra! Situationen i Kaliningrad har uppmärksammats och insatser
planeras. Här finns redan en väl etablerad miljöorganisation, ECO-Defence,
att samarbeta med. De sociala frågorna som handel med kvinnor, knark och
en dramatisk ökning av hiv/aids kan angripas först om själva attityden mot de
som utsätts förändras. Handel med flickors och kvinnors kroppar kan endast
förekomma om det finns en efterfrågan på prostituerade. Här krävs insatser på
statsministernivå om resultat skall nås.
Det finns även förslag till att koncentrera insatser till större projekt. Då
vill
jag påminna om den mycket alarmerande situationen på Kolahalvön med
läckande atomavfall på de kärnvapenbestyckade ubåtarna. Låt oss tala
klartext: Om ingeting görs åt situationen och radioaktiviteten läcker ut i havet
så smittas hela Atlanten. Bellona som erhållit rådets miljöpris har många goda
förslag till åtgärder. Norge har alltför länge lämnats ensamt att bygga kontakt-
nät och satsa pengar - det är hög tid för ministerrådet att nu göra en
kraftsamling.
I det danska ordförandeprogrammet på kulturområdet har uppmärksamhet
fästs vid nya former för konstnärssamarbete. Ett konkret projekt skulle
Museum Anna Nordlander kunna vara. Museet har ambitionen att vara ett
nordiskt centrum för kvinnors konstnärliga skapande. Det vill arbeta med
jämställdhetsfrågor genom att sätta kvinnliga konstnärer och deras skapande i
fokus. Museum Anna Nordlander är i dag tillsammans med Frauen Museum i
Bonn det enda konstmuseet i Europa som arbetar med och för kvinnliga
konst-
utövare. I Norden finns två kvinnomuseum, Kvindemuseet i Århus och
Kvinnemuseet Rolighed i Kongsvinger. Museum Anna Nordlander i
Skellefteå skulle bli ett bra nordiskt tillskott för kvinnokonst.
Ministerrådets kultursamarbete inom barn- och ungdomsområdet har som
huvudmål att stärka den nordiska identiteten. I det medielandskap som de
nordiska ungdomarna lever i dominerar dock det amerikanska utbudet med
upp till 70 procent. Barn i Sverige mellan 3 och 8 år umgås 2 timmar och 42
minuter varje dag med medier. De gemensamma satsningar som görs för
barnkulturforskning är mycket bra, och vi vill gärna att satsningarna på
nordisk barnfilm ökar. Vi är ganska så ensamma i Europa om att satsa
speciellt på barnfilm.
Nordicom stöds bland annat av Nordiska rådet. Dess forskning inom
medieområdet är i dag erkänd världen över och dess forskning på barn och
medier världsunik. För fortsatta framgångar krävs fortsatt kontinuitet i arbetet
och fortsatt långsiktig finansiering av rådet.
Den nordiska film- och TV-fonden behöver kompletteras med en ny fond
för ländernas ursprungsbefolkningar. De nordiska ländernas olika språklagar
har resulterat i olika insatser för ländernas ursprungsbefolkningar när det
gäller produktion av film på eget språk. I Sverige ges inga öronmärkta pengar
över huvud taget till samisk filmproduktion, vilket vi hoppas att det snart blir
en ändring på. När det gäller nordiskt samarbete vill vi att en nordisk
filmproduktionsfond inrättas för våra olika ursprungsfolk. Jag tänker på
norska, finska och svenska samer, grönländare men även på samarbete med
ryska samer och med Skottlands ursprungsfolk.
När det gäller Nordiska kulturfonden så tycker jag att det är bra att den
satsar på bredden. Jag vill dock påminna om att om Sverige bygger ut ett
nätverk av folkmusikinstitut, som Norge och Finland har gjort, så underlättas
det regionala nordiska samarbetet inom området. Marknadsföringen av
nordisk litteratur, musik, film, teater och dans behöver förstärkas, kanske i
första hand till våra systerländer i Europa. Intresset för nordisk konst inom
alla de områden som står till buds är mycket stort just nu. Då är det synd att
inte hela utbudet kan nå ut på den europeiska och internationella marknaden.
En stor del av det nordiska näringspolitiska samarbetet är inriktat på att
utreda gemensamma problem och möjligheter samt utbyta erfarenheter och
synpunkter vad avser frågor av gemensamt intresse. De olika nordiska
ländernas rovdjurspolitik är en viktig näringspolitisk fråga där de nordiska
ländernas olika erfarenheter kan behöva ventileras. Här spelar även Rysslands
och de baltiska ländernas rovdjurspolitik in. Frågan behöver lyftas i Nordiska
rådet för utbyte av erfarenheter och aktuell politik.
När det gäller de nordiska konsumenternas krav på olika former av
miljömärkning så behöver Nordiska ministerrådet öka takten.
Miljömärkningen Svanen går sakta framåt; här gäller det att hålla hög
kompetens så att inte bristfälliga produkter slinker igenom. Undersökning har
även visat att de nordiska konsumenterna vill att livsmedel märks inte endast
med innehåll utan även med ursprungsland. Här förväntas konkreta förslag
från ministerrådet under våren.
Inom jämställdhetsområdet behöver även gemensam kunskap utbytas. I
Sverige är det så att löneskillnader mellan kvinnor och män ökar trots
lagstiftning som säger tvärtom. I den gemensamma kampen mot handel med
flickor och kvinnor är det viktigt att se till problemets grund, efterfrågan på
prostituerade. I Sverige är det förbjudet att köpa en kropp men inte i våra
nordiska grannländer. Handel med kvinnor över gränserna och inom länderna
ökar. Frågans dignitet blir tydlig om den lyfts på regeringschefsnivå.
Slutligen kan jag konstatera att ordet grannlands-TV inte nämns alls i
skrivelsen. Det måste vara ett förbiseende, ty samarbetsministrar från olika
länder har vid flera frågetillfällen sagt att de arbetar aktivt med frågan. Nu
finns även ett nytt medlemsförslag för rådet att ta ställning till. Men det
bästa
vore om  Nordiska ministerrådet, på initiativ från Sverige, kunde lösa frågan
innan den igen behandlas i rådet. Låt oss få ett slut på denna långkörare.

Stockholm den 29 mars 2001
Ewa Larsson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2001-03-29 Granskning: 2001-03-30 Bordläggning: 2001-03-30 Hänvisning: 2001-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)