med anledning av skr. 2003/04:13 Europeiska konventet om EU:s framtid

Motion 2003/04:K7 av Nils-Erik Söderqvist och Agneta Lundberg (s)

av Nils-Erik Söderqvist och Agneta Lundberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i avsnittet Unionens mål tydliggöra kravet på en god folkhälsa.

Motivering

I regeringens skrivelse angående EU:s framtid framhålls som mål att gemensamma värden i unionen skall vara fred, folkens välfärd och att främja unionens grundläggande värden. Dessa är bl.a. tolerans, rättvisa, solidaritet och icke-diskriminering.

Alla dessa mål är relevanta och nödvändiga. Ett område som dock behandlas onödigt styvmoderligt är folkhälsoområdet. En union där folkhälsan ges låg prioritet tappar mycket av sitt förtroendekapital bland sina medborgare.

Med hänvisning till kravet på den fria rörligheten av varor så har den nationella svenska alkoholpolitiken beskurits i sin effektivitet. EU:s insatser för att stötta en preventiv alkohollagstiftning utifrån ett folkhälsoperspektiv har saknat betydelse. De alkoholpolitiska motiven för att begränsa alkoholskadorna har avvisats med hänvisning till kravet på fri rörlighet.

I olika sammanhang framhålls att alkoholen inte är vilken vara som helst. Genom att undantaget från EU:s generella nivåer av införselkvoter inte visade sig vara giltigt så har den svenska alkoholkonsumtionen ökat på ett drastiskt sätt. Detta är en orsak till olika svackor i folkhälsan. Sett ur det perspektivet har folkhälsan fått kraftiga törnar som en följd av medlemskapet i den europeiska unionen.

Av regeringens utgångspunkter i avsnitt 6.3 framhålls att ”om förutsättningar finns kan det även övervägas att föreslå att skyddet för människors fysiska och psykiska hälsa nämns”.

Vi vill inte undervärdera viktiga mål som jämställdhet, konkurrenskraft, full sysselsättning och miljöskydd, men för att dessa ska ha en möjlighet att uppfyllas krävs också en god hälsa hos de medborgare som förväntas medverka till denna måluppfyllelse.

Vi vill här hänvisa till EG-fördragets artikel nr 152 som just berör enskilda människors hälsa. Denna paragraf som nu förs över från EG-fördraget till det nya fördraget måste förstärkas. För att trovärdighet ska skapas för möjliga och önskvärda insatser bör en skrivning i unionens mål tydliggöra kravet på en god folkhälsa.

Vi anser därför att i avsnittet Unionens mål bör artikel 3 andra stycket lyda: Den skall främja en god folkhälsa, bekämpa social utslagning och diskriminering … barnens rättigheter.

Stockholm den 16 oktober 2003

Nils-Erik Söderqvist (s)

Agneta Lundberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2003-10-17 Bordläggning: 2003-10-21 Hänvisning: 2003-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)