med anledning av skr. 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003

Motion 2003/04:Fi48 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ytterligare oberoende fondernas risktagande och kostnader.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sjätte AP-fondens nuvarande direktiv och placeringsregler bör upphöra och att fonden fullt ut bör inordnas i buffertfondssystemet med samma direktiv och placeringsregler och att detta bör ske genom en samordning med Andra AP-fonden.

Motivering

Den offentliga ägarrollen utövas genom att regeringen utser styrelser för AP-fonderna. Fondernas möjligheter att i sin tur utöva en ägarroll gentemot de företag de satsar i sker främst på två sätt. Det är dels genom att avveckla respektive utöka sitt ägande, dvs ”rösta med fötterna”, dels genom att tillsätta styrelser som man tror ska leda företaget i en gynnsam riktning. I övrigt deltar fonderna på bolagsstämmor, deltar i nomineringskommittéer och tillkännager vilken policy de har i frågor som styrelsernas sammansättning, bonusprogram etc. Det är svårt att tänka sig att ägarrollen ska kunna utövas genom detaljföreskrifter med detaljerade mål för hur företagen ska ledas. Fonderna ska inte heller bedriva närings- eller regionalpolitik etc. Det gäller istället främst för fonderna att arbeta för att så bra styrelser som möjligt ska utses. Det är vår övertygelse att det sett på sikt är lönsamt för företagen att ha diversifierade styrelser, med ledamöter med olika erfarenheter och av olika kön. Den press på förnyelse som marknaden ger kommer med all sannolikhet att leda till fler kvinnor och fler personer med olika erfarenheter i styrelserna. Jämställdhet, mångfald och hänsyn till miljön leder enligt vår uppfattning till lönsamhet, att fondernas mål uppfylls.

Regeringen tar, baserad på det underlag som Wassum Investment Consulting tagit fram, upp en diskussion om fondernas aktiva risktagande samt den förhållandevis låga skillnaden fonderna emellan. Regeringen finner också mot denna bakgrund att kostnaderna inte står i proportion till graden av förvaltningsaktivitet. Detta är komplicerade frågor där också försök till detaljstyrning från ägaren/statens sida inte är acceptabel. Det finns därför inom detta område skäl att inhämta ytterligare synpunkter, utvärderingar och bedömningar. Regeringen bör därför låta ytterligare utanförstående expertis analysera denna fråga.

Sjätte AP-fonden, som av regeringen numera räknas som en buffertfond inom fördelningssystemet, ingår inte i pensionsuppgörelsen. Sjätte AP-fonden bör helt och fullt inordnas i buffertfondssystemet genom att dess nuvarande direktiv och placeringsregler ersätts av direktiv och placeringsregler för Första till Fjärde AP-fonden. Det bör övervägas i vilken form samordning med Andra AP-fonden (vilken också har säte i Göteborg) ska ske.

Stockholm den 23 juni 2004

Karin Pilsäter (fp)

Christer Nylander (fp)

Gunnar Nordmark (fp)

Bo Könberg (fp)

Marita Aronson (fp)

Lars Leijonborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-06-23 Hänvisning: 2004-07-02 Bordläggning: 2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)