med anledning av skr. 2004/05:109 Svenska utvecklingssamarbetet med länderna i OSS och på västra Balkan

Motion 2004/05:U17 av Gunilla Carlsson m.fl. (m)

av Gunilla Carlsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige aktivt bör verka för att EU skall etablera en gränsövervakningsinsats i Georgien.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige fortsatt bör verka inom EU och OSSE för att få Ryssland att leva upp till åtagandena angående trupptillbakadragande från Georgien.

Motivering

Georgien, Armenien och Azerbajdzjan är i dag inkluderade i EU:s gemensamma grannskapspolitik (ENP). Med hjälp av ekonomiska incitament och politiskt bindande överenskommelser ges länderna ökade möjligheter till demokratisk utveckling och ett ökat välstånd. Därmed kan dessa länder närma sig EU och erbjudas medlemskapsperspektiv inom en inte alltför avlägsen framtid.

EU måste bistå den demokratiskt valda regeringen och president Michail Saakashvili i Georgien med såväl suveränitets- och demokratistöd som ekonomiskt stöd i kampen mot den utbredda fattigdomen och korruptionen i landet.

Konflikterna i utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien i Georgien verkar destabiliserande i landet och dess närområde. Internationell övervakning av den rysk-georgiska gränsen är fortsatt nödvändig.

Sverige bör aktivt verka för att EU skall etablera en gränsövervakningsinsats i Georgien. Denna insats skulle kunna ersätta OSSE:s gränsövervakningsmission (BMO) mellan Georgien och Ryssland som, under rådande förhållanden med Rysslands vägran att godkänna ett förlängt mandat, ser ut att upphöra inom kort.

Den fortsatta ryska truppnärvaron i Georgien är oacceptabel. Den inskränker Georgiens territoriella suveränitet och självständighet och är oförenlig med de åtaganden som Ryssland förbundit sig till inom ramen för OSSE-toppmötet i Istanbul 1999. Sverige måste därför inom EU och OSSE fortsatt verka för att få Ryssland att leva upp till åtagandena angående trupptillbakadragande.

Stockholm den 4 maj 2005

Gunilla Carlsson (m)

Göran Lindblad (m)

Ewa Björling (m)

Björn Hamilton (m)

Karin Enström (m)

Rolf Gunnarsson (m)

Henrik S Järrel (m)

Göran Lennmarker (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-05-09 Bordläggning: 2005-05-09 Hänvisning: 2005-05-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)