med anledning av skr. 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Motion 2007/08:Ju12 av Sinikka Bohlin och Maria Stenberg (s)

av Sinikka Bohlin och Maria Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samarbete med nordiska och baltiska länder för att bekämpa mäns våld i nära relationer.

Motivering

I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på hur mäns våld mot kvinnor ska bekämpas. Detta ska bland annat ske genom ökad samverkan samt informations- och kunskapsspridning om frågorna mellan olika myndigheter och aktörer på olika nivåer.

Den skandinaviska välfärdsmodellen har fått ökat internationellt intresse under senare år, men den har en baksida. Många kvinnors och barns välfärd och liv begränsas och påverkas kraftigt av våld som utövas i nära relationer. Varje år utsätts många kvinnor och barn för våld, sexuella övergrepp och tvång. Många terroriseras, förföljs och dödas av sin partner. De allra flesta våldshandlingarna utövas av män.

Det saknas fortfarande kunskap om orsakerna till våldet och dess effekter, och vilka åtgärder som behöver göras för att bekämpa våld och övergrepp. Dålig ekonomi och dålig bostad samt social isolering är ofta centrala hinder för att en kvinna ska kunna bryta sig ut ur en våldsrelation.

Svagheter i lagstiftningen, bevisproblem och förhållandet att övergrepp sker just i nära relationer leder till att många kvinnor inte polisanmäler misshandel, våldtäkt eller annat våld.

Den mest cyniska formen av våld är den växande handeln med kvinnor för sexuellt utnyttjande och prostitution. Hundratals kvinnor kommer till Sverige varje år genom denna handel som är vanlig i nordiska och baltiska länder.

Europarådets treåriga kampanj mot kvinnovåld pågår fram till år 2008. Europarådet slår fast att våld i hemmet är ett klart brott mot mänskliga rättigheter, att det är den mest utbredda formen för kränkning av mänskliga rättigheter som finns samt att kränkningarna sker i alla medlemsländer, över gränser, åldersgrupper, raser, familjetyper och sociala miljöer.

Ämnet har vid flera olika tillfällen diskuterats i samarbete mellan Nordiska rådet och Baltiska församlingen. Nordiska rådet uttalade vid vitt senaste möte i oktober att det är nödvändigt med brett erfarenhetsutbyte för att få fram juridiska och politiska medel för att bekämpa denna typ av våld och för att stödja och skydda dess offer.

Vid senaste mötet med Baltiska församlingen i Riga i november togs frågan upp igen i en resolution. Mötet framför en stark önskan om ett fortsatt samarbete mellan olika nordiska och baltiska myndigheter och sociala institutioner.

Det är av stor vikt att vi, samtidigt som vi stärker det nationella arbetet mot kvinnovåld, också fördjupar det nordisk-baltiska samarbetet för att skapa bättre kvalitet för vårt arbete inom hela regionen.

Stockholm den 4 december 2007

Sinikka Bohlin (s)

Maria Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-12-06 Bordläggning: 2007-12-07 Hänvisning: 2007-12-10
Yrkanden (2)