med anledning av skr. 2010/11:157 Riksrevisionens granskning av klimatinsatser utomlands – statens inköp av utsläppskrediter

Motion 2010/11:V1 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn av statens köp av utsläppskrediter måste genomföras senast den 31 december 2012.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett moratorium för nya investeringar i CDM-projekt fram till dess att en översyn gjorts.

Inledning

Riksrevisionen riktar i sin rapport RiR 2011:8 ”Klimatinsatser utomlands – statens köp av utsläppskrediter” hård och befogad kritik mot regeringen. Förvaltningsmyndigheten anser bland annat att Sveriges köp av utsläppskrediter genomförs på ett vare sig effektivt eller transparent sätt. Det finns brister i rapporteringen samtidigt som det är oklart huruvida köpet av utsläppskrediter faktiskt bidrar till att uppnå de klimatmål som Riksdagen satt upp. Rent konkret innebär det att regeringen använt skattebetalarnas pengar till klimatprojekt utomlands, utan att noggranna riskanalyser genomförts samtidigt som ordentlig uppföljning inte gjorts.

Miljöminister Anders Carlgren skrev i en debattartikel i Dagens Industri den 16 februari 2011, att det sedan länge ”pågått ett omfattande krypskytte från kritiker” mot Clean Development Mechanism (CDM). Tonen i regeringens skrivelse är mer sansad än miljöministerns, men oviljan att inse problemen och ta till sig av kritiken består.

Invändningarna från forskningsvärlden mot CDM är många. Bristande miljöeffekter, bristande additionalitet och huruvida projekten faktiskt leder till hållbar utveckling är några av de allvarligaste bristerna som brukar nämnas. Vänsterpartiet har tidigare i riksdagen utvecklat sin ståndpunkt i frågan, bland annat i motion 2010/11:M237 ”Köp av utsläppskrediter”.

Utvärdering och moratorium

En generell avstämning av regeringens klimatpolitik kommer att genomföras vid en kontrollstation 2015. Det är nödvändigt och välkommet. I samband med det ska även statens köp av utsläppskrediter, avseende bland annat volymer och kostnad, att ses över. Med tanke på de allvarliga brister som Riksrevisionen för fram i rapporten anser Vänsterpartiet att en tillbörlig utvärdering av köp av utsläppskrediter måste ske långt tidigare. Denna utvärdering måste vara färdig och ha lämnats till riksdagen senast vid 2012 års utgång. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Fram till dess att utvärderingen är genomförd ska staten inte genomföra några nya investeringar i CDM-projekt. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 14 september 2011

Jens Holm (V)

Torbjörn Björlund (V)

Siv Holma (V)

Hans Linde (V)

Kent Persson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-09-14 Hänvisning: 2011-10-03 Bordläggning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)