med anledning av skr. 2011/12:114 Strategisk exportkontroll 2011 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2011/12:U23 av Urban Ahlin m.fl. (S)

av Urban Ahlin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en ny lagstiftning om krigsmaterielexport och att en utredning bör tillsättas så skyndsamt som möjligt.

Motivering

Socialdemokraterna ser flera brister i den nuvarande krigsmateriellagstiftningen.

Socialdemokraterna har i flera års tid motionerat i riksdagen om en ny krigsmateriellagstiftning bl.a. för att skärpa denna gällande export till icke-demokratier. Den arabiska vårens kraftfulla krav på frihet, demokrati och värdighet har ytterligare aktualiserat detta krav.

Riksdagen gav i maj 2011 regeringen i uppdrag att presentera ett samlat förslag till en ny krigsmateriellagstiftning. Tillkännagivandet löd: Utskottet anser, mot bakgrund av såväl Politiken för global utveckling (PGU) som den fortsatta utvecklingen inom EU-samarbetet, bl.a. antagandet av ICT-direktivet, att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Regeringen har ännu inte tillsatt en utredning. I skrivelsen anger regeringen att dess ambition är att en utredning ska tillsättas under våren 2012. Socialdemokraterna förutsätter att detta sker så skyndsamt som möjligt. Regeringen bör efterkomma riksdagens uttryckliga vilja i denna fråga.

Regeringen måste vidare klargöra omständigheterna kring turerna kring den s.k. Saudiaffären.

För Socialdemokraterna är det viktigt att all handel med vapen och krigsmateriel ska kontrolleras genom strikta regler. Sverige ska vara ett föregångsland genom sin restriktiva lagstiftning om svensk export av krigsmateriel.

Icke-demokratier och länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna kan inte ges samma legitimitet som demokratier att få köpa vapen. Vid export ska hänsyn tas till risken för krig och om staten begår brott mot mänskliga rättigheter. En ny lagstiftning ska vara koherent med politiken för global utveckling (PGU).

Varje tillstånd för export sker efter prövning i Exportkontrollrådet. Ledamöterna följer gällande regelverk. Oavsett hur ny lagtext och regelverk slutligen utformas bör den ordning vi har i dag där Exportkontrollrådet prövar varje enskilt fall kvarstå.

Stockholm den 11 april 2012

Urban Ahlin (S)

Carina Hägg (S)

Tommy Waidelich (S)

Carin Runeson (S)

Olle Thorell (S)

Kenneth G Forslund (S)

Désirée Liljevall (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-16 Hänvisning: 2012-04-17
Yrkanden (1)